Книжные издания


 1. Агіевіч, У. Алесь Гурло / У. Агіевіч, І. Кудраўцаў // Выбраныя творы / А. Гурло. – Мінск, 1950. – С. 3–11.
  Шифр НББ: БА30861 * БА115889 * 1БА289296
 2. Агіевіч, У. Алесь Гурло / У. Агіевіч, І. Кудраўцаў // Літаратура і жыццё : (зб. арт.) / У. Агіевіч ; склаў А. Есакоў. – Мінск, 1954. – С. 133–138.
  Шифр НББ: АБ93376 * БА40501 * БА40615 * БА227302
 3. Александровіч, С. Лірычнае хваляванне / С. Александровіч // Вершы / А. Гурло. – Мінск, 1972. – С. 5–10.
  Шифр НББ: БА121700 * АР367015 * 1Н//216776(039) * БА122109
 4. Алесь Гурло : (да 105-й гадавіны з дня нараджэння) // Гонар і слава Капыльшчыны : [біягр. зб.]. – Капыль, 1997. – С. 3–5.
  Шифр НББ: 1Н//465346(039)
 5. Алесь Гурло (1892–1938) // Беларускія пісьменнікі – юбіляры 2012 года : 1-е паўгоддзе : біябібліягр. паказ. / Мін. абл. б-ка імя А. С. Пушкіна, Аддз. бібліятэказнаўства ; [склад. : В. А. Дзітлава, С. І. Закрэўская]. – Мінск, 2011. – С. 9–12.
  Шифр НББ: 1Н//337652(039) * 1Н//337653(039)
 6. Алесь Гурло // Білоруська радянська поезія = Беларуская савецкая паэзія : антологія : у 2 т. : [переклад / упоряд.: А. Вялюгін і М. Нагнібіда] ; ред. М. Нагнібіда ; [передм. і довідки про авт. : А. Вялюгін]. – Киів, 1971. – Т. 1. – С. 405.
  Шифр НББ: БА119757 * БА120592
 7. Алесь Гурло (1892–1938) // Першацвет адраджэння : вучэб. дапам. па беларус. літ. для ст. кл. сярэд. шк. / [склад. : М. А. Федасеенка і інш.]. – Мінск, 1995. – С. 246–247.
  Шифр НББ: 1БА51573 * 1БА51574 * 1БА53734
 8. Ахрыменка, П. Алесь Гурло (1892–1938) / П. Ахрыменка // Летапіс братэрства : аб беларус.-укр. фальклор., літ. і тэатр. сувязях. – Мінск, 1973. – С. 88–89.
  Са зместу: пра А. Гурло таксама гл. на с. 87, 143.
  Шифр НББ: БА126497 * АР377242 * 1Н//218945(039) * БА127094
 9. Ахрыменка, П. Аляксандр Кандратавіч Гурло (1892–1938) / П. Ахрыменка // Фальклорна-літаратурныя сувязі ўкраінскага і беларускага народаў. – Мінск, 1959. – С. 128.
  Шифр НББ: БА60032 * БА61074 * БА61075
 10. Ахрыменка, П. П. Алесь Гурло (1892–1938) / П. П. Ахрыменка // Тарас Шаўчэнка і Беларусь. – Мінск, 1969. – С. 62–63.
  Са зместу: пра А. Гурло таксама гл. на с. 90, 92; на с. 93 – верш А. Гурло, прысвечаны Т. Р. Шаўчэнку.
  Шифр НББ: АР322264 * БА106282 * БА107152 * БА120013
 11. Бабарэка, А. Вясну радзіла восень : (да пытання аб кірунках у сучаснай беларускай літаратуры) / А. Бабарэка // Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі : хрэстаматыя : вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў : у 2 ч. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; [пад рэд. К. М. Мароз, М. І. Мішчанчука]. – Брэст, 2008. – Ч. 1. – С. 67–74.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 70.
  Шифр НББ: 1Н//102491(039) * 1Н//102493(039) * 1Н//104893(039)
 12. Багдановіч, А. В. Новая беларуская літаратура / А. В. Багдановіч ; Віцеб. акр. тав-ва краязнаўства. – Віцебск, 1925. – 25 с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 19, 21, 22, 24.
  Шифр НББ: БА49095 * БА49096
 13. Багдановіч, М. Глыбы і слаі / М. Багдановіч // Творы М. Багдановіча : [у 2 т.] / пад рэд. І. І. Замоціна. – Менск [Мінск], 1928. – Т. 2. – С. 5–12.
  Са зместу: пра А. Гурло (апавяданне “Ахвяра”) гл. на с. 11.
  Шифр НББ: БА4208 * БА84381 * БА169408
 14. Бельскі, А. І. “Плешча мора вечнай воляй…” : (Алесь Гурло) / А. І. Бельскі // Беларуская літаратура ХХ стагоддзя : гісторыя і сучаснасць. – Мінск, 2005. – С. 29–34.
  Шифр НББ: 1БА448558 * 1БА448559 * 1БА459369 * 1АР459370(Ч.1)
 15. Богданович, М. Белорусское возрождение. 1914 / М. Багдановіч // Творы М. Багдановіча : [у 2 т.] / пад рэд. І. І. Замоціна. – Менск [Мінск], 1928. – Т. 2 : Празаічныя творы. Тэкст. Увагі. Дадаткі. – С. 119–144.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 141.
  Шифр НББ: БА4208 * БА84381 * БА169408
 16. Бурсов, И. Т. Алесь Гурло (1892–1938) / И. Т. Бурсов // Шаги : антология белорус. поэзии : статьи, пер. на рус. язык. – Минск, 2011. – С. 157–158.
  Шифр НББ: 1Н//309799(039) * 1Н//321046(039)
 17. Гарэцкі, М. Гурло, А. / М. Гарэцкі // Гісторыя беларускае літаратуры. – Вільня, 1920. – С. 201.
  Шифр НББ: 096/16249 * БА55058
 18. Гарэцкі, М. Гісторыя беларускай літаратуры / М. Гарэцкі. – Выд. 4-е, пераробл. – Менск, 1926. – 255 с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 229–230.
  Шифр НББ: 096/16250 * БА217915 * БА217916
 19. Германовіч, І. К. Гурло Алесь Кандратавіч / І. К. Германовіч // Беларускія мовазнаўцы : у 2 т. / [склад., прадм. М. Р. Прыгодзіча, І. С. Роўды]. – Мінск, 2006. – Т. 1. – С. 152–157.
  Шифр НББ: 1Н//133510(039) * 1Н//133509(039) * 1Н//723117(039)
 20. Гурло (Алесь) Александр Кондратьевич // Возвращенные имена : сотрудники АН Беларуси, пострадавшие в период сталинских репрессий / [сост. Н. В. Токарев] ; под ред. А. С. Махнача ; Акад. наук Беларуси. – Минск, 1992. – С. 38–39.
  Шифр НББ: БА254773 * БА254774 * 1БА1725 * 1БА25284
 21. Жылуновіч, З. У надзеях над прасторамі : жыццё і творчасць Алеся Гурло / З. Жылуновіч // Узгоркі і нізіны : крыт. нарысы. – Мінск, 1928. – С. 186–223.
  Шифр НББ: БА49671 * БА59271 * БА59272
 22. Жылуновіч, З. Этапы разьвіцьця беларускае літаратуры / З. Жылуновіч // Узгоркі і нізіны : крыт. нарысы. – Мінск, 1928. – С. 7–47.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 24, 33.
  Шифр НББ: БА49671 * БА59271 * БА59272
 23. Звонак, А. З глыбінь народнага жыцця : [пра А. Гурло] / А. Звонак // Неспакойныя сэрцы. – Мінск, 1973. – С. 39–43.
  Шифр НББ: 1Н//218520(039) * БА129415 * БА130071
 24. Іванова, В. Асабістыя архівы Беларусі канца XVIII – пач. XXI ст. / В. Іванова ; [навук. рэд. М. Ф. Шумейка]. – Мінск, 2014. – 402, [1] с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на c. 199.
  Шифр НББ: 1Н//497746(039) * 1Н//497747(039) * 1Н//507412(039)
 25. Кабаковіч, А. К. Ідэйна-стылявыя пошукі беларускай паэзіі 20-х гадоў / А. К. Кабаковіч // Паэзія абнаўлення свету : фарміраванне творчых прынцыпаў і стылявых форм беларускай савецкай паэзіі / Н. У. Шукліна, А. К. Кабаковіч, І. С. Шпакоўскі ; [рэд.: І. Я. Навуменка, У. В. Гніламёдаў]. – Мінск, 1981. – С. 43–142.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 50, 67–68.
  Шифр НББ: АР471979 * 1Н//289720(039) * БА172128 * БА172242
 26. Клейнборт, Л. М. Алесь Гурло / Л. М. Клейнборт // Молодая Белоруссия : очерк соврем. белорус. лит. : 1905–1928 гг. – Минск, 1928. – С. 292–303.
  Шифр НББ: БА218450 * 1БА363238
 27. Козловский, А. В. Развитие белорусской литературы и печатно-полиграфического дела в 20-е гг. XX в. / А. В. Козловский // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность : (к 90-летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальско-Вашингтонской системы международных отношений) : материалы междунар. науч. конф., Витебск, 11–12 нояб. 2008 г. / редкол.: В. А. Космач [и др.]. – 2008. – С. 292–294.
  Шифр НББ: Н//135158(039) * 1Н//135159(039) * 1Н//732968(039)
 28. Лойка, А. А. Алесь Гурло (1892–1938) / А. А. Лойка // Гісторыя беларускай літаратуры : дакастр. перыяд : падручнік : у 2 ч. – Выд. 2, дапрац. і дап. – Мінск, 1989. – Ч. 2. – С. 466–469.
  Шифр НББ: БА229999 * АР539787 * АР539788 * БА232058
 29. Мішчанчук, М. І. “Будаваць жыцця новага лад…” : лірыка Алеся Гурло / М. І. Мішчанчук // Беларуская савецкая паэзія 20-х гадоў : вучэб. дапам. для філалаг. фак. пед. ін-таў. – Мінск, 1988. – С. 40–50.
  Шифр НББ: БА219726 * БА219727 * БА222770
 30. Мішчанчук, М. “Мы – прадвеснікі новых дзей…” / М. Мішчанчук // Шляхі : беларус. паэзія 20–30-х гадоў / уклад. Л. С. Курбека ; прадм. М. І. Мішчанчука. – Мінск, 1992. – С. 5–17.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 11–12.
  Шифр НББ: 1Н//484005(025) * 1БА1266 * 1БА1267 * 1БА23274
 31. Мушинский, М. И. Литература начала ХХ в. Драматургия / М. И. Мушинский // История белорусской дооктябрьской литературы / Акад. наук БССР, Ин-т лит. им. Я. Купалы ; [редкол. : В. В. Борисенко, Ю. С. Пширков, В. А. Чемерицкий]. – Минск, 1977. – С. 503–509.
  Са зместу: пра п'есу А. Гурло “Любоў усё змагае” гл. на с. 505.
  Шифр НББ: ОАР433450 * АР433449 * АН985668 * АУ547679
 32. Наумович, В. А. Об авторе первого стихотворения о БГУ [А. Гурло] : эссе / В. А. Наумович // Университет – феномен цивилизации : студенту о Белорусском государственном университете : кн. для чтения. – Минск, 2011. – С. 122–130.
  Шыфр НББ 1Н//304771(048) * 1Н//292607(039) * 1Н//292608(039)
 33. Носевич, Л. И. Формирование и равитие аграрных научно-исследовательских учреждений Советской Беларуси в 1921–1941 гг. / Носевич Л. И. // История аграрной науки Беларуси : (XIX – начало XXI в.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск, 2017. – Ч. 1. – С. 107–284.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 128.
  Шыфр НББ 1Н//612761(039) * 1Н//613667(039) * 1Н//612759(039)
 34. Осипович, А. Белорусско-британские связи и контакты в области литературы в 20–30-е гг. XX в. / А. Осипович // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность : (к 90-летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальско-Вашингтонской системы международных отношений) : материалы междунар. науч. конф., Витебск, 11–12 нояб. 2008 г. / [редкол.: В. А. Космач и др.]. – Витебск, 2008. – С. 291–292.
  Шифр НББ: Н//135158(039) * 1Н//135159(039) * 1Н//732968(039)
 35. Палуян, С. Лісты ў будучыню : проза, публіцыстыка, крытыка / С. Палуян ; [уклад., падрыхт. тэксту, прадм. і камент. Т. Кабржыцкай, В. Рагойшы ; уступ. слова І. Шамякіна]. – Мінск, 1986. – 214, [1] c.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 3, 7, 18, 32, 196.
  Шифр НББ: АР519696 * 1Н//346876(039) * 1Н//369993(039)
 36. Пурышева, Н. М. Литературная группа “Узвышша” в контексте политики белорусизации в 20-е гг. ХХ в. / Н. М. Пурышева // Романовские чтения – 12 : сб. ст. Междунар. науч. конф., 23–24 нояб. 2016 г., Могилёв / [редкол. : А. С. Мельникова и др.]. – Могилёв, 2017. – С. 119–120.
  Шифр НББ: 1Н//629602К(039) * 1Н//629600К(039) * 1Н//639309К(039)
 37. Пяткевіч, А. М. Літаратура пачатку ХХ ст. Драматургія / А. М. Пяткевіч // Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры : у 2 т. / Акад. навук БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. – Мінск, 1969. – Т. 2 : Лiтаратура XIX – пачатку XX ст. – С. 263–279.
  Са зместу: пра п'есу А. Гурло “Любоў усё змагае” гл. на с. 275–276.
  Шифр НББ: АР317516 * АР317518 * АР488249 * 1Н//201075(039)
 38. Рублевская, Л. Маринист из Копыля : Алесь Гурло (1892–1938) / Л. Рублевская // Рифма ценою в жизнь : эссе по истории белорусской литературы. – Минск, 2013. – С. 140–146.
  Шифр НББ: 1Н//408470(039) * 1Н//408469(039) * 1Н//426596(039)
 39. Семяновіч, А. А. Беларуская драматургія : (дакастр. перыяд) / А. А. Семяновіч ; [рэд. М. Ц. Лынькоў]. – Мінск, 1961. – 240, [2] с.
  Са зместу: пра п'есу А. Гурло “Любоў усё змагае” гл. на с. 222–225.
  Шифр НББ: АР412773 * 1Н//150998(039) * БА69132 * БА69609
 40. Семяновіч, А. Драматургія / А. Семяновіч // Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т. / Акад. навук БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [рэдкал. : У. І. Няфёд (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск, 1983. – Т. 1 : Беларускі тэатр ад вытокаў да кастрычніка 1917 г. – С. 365–401.
  Са зместу: пра п'есу А. Гурло “Любоў усё змагае” гл. на с. 398–399.
  Шифр НББ: АР499575 * АР500212 * 1Н//304190(039) * БА190992
 41. Хведаровіч, М. Пясняр Кастрычніка / М. Хведаровіч // Дзень паэзіі, [1917–1967 : юбілейны зб. / рэдкал.: Х. Жычка (уклад.), А. Вялюгін (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск, 1967. – С. 33–38.
  Са зместу: фотапартрэт А. Гурло і фота архіўнай даведкі пра яго заклік на ваенную службу гл. пасля с. 64.
  Шифр НББ: 1Н//173067(039) * БА97820 * БА98425
 42. Хведаровіч, М. Шлях паэта : [А. Гурло] / М. Хведаровіч // Памятныя сустрэчы / М. Хведаровіч. – Выд. 3-е, перапрац. – Мінск, 1977. – С 64–86.
  Шифр НББ: БА153624 * 1Н//268673(039) * БА153699
 43. Чмарава, М. І. Шляхі ўзаемнага пазнання: беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920–1945) : манаграфія / М. І. Чмарава ; Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова. – Магілёў, 2004. – 134, [2] с.
  Са зместу: пра А. Гурло (пераклады яго вершаў на чэшскую мову) гл. на с. 114–115.
  Шифр НББ: 1БА363422 * 1БА363423 * 1БА378312
 44. Шукліна, Н. У. Масавая паэзія Беларусі перыяду Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны / Н. У. Шукліна // Паэзія абнаўлення свету : фарміраванне творчых прынцыпаў і стылявых форм беларускай савецкай паэзіі / Н. У. Шукліна, А. К. Кабаковіч, І. С. Шпакоўскі ; [рэд.: І. Я. Навуменка, У. В. Гніламёдаў]. – Мінск, 1981. – С. 3–42.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 12.
  Шифр НББ: АР471979 * 1Н//289720(039) * БА172128 * БА172242
 45. Ярош, М. Р. Беларуская савецкая лірыка / М. Р. Ярош, В. Л. Бечык ; [рэд. У. В. Гніламёдаў] ; Акад. навук БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. – Мінск, 1979. – 302, [2] с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 16–17, 96.
  Шифр НББ: БА162707 * АР455750 * БА162288 * 1БА93815
 46. Barszczewski, A. Wstep / A. Barszczewski // Antologia poezji białoruskiej / wybrał i opracował J. Huszcza. – Wrocław [etc.], 1978. – S. III–LV.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. с. LII.
  Шифр НББ: 1Н//230499(039) * БА164706

Энциклопедические издания

 1. Александровіч, С. Х. Гурло Алесь / С. Х. Александровіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. – Мінск, 1971. – Т. 4. – С. 89.
  Шифр НББ: АР360738 * АР360739 * 1Н//217379(039)
 2. Александровіч, С. Х. Гурло Алесь / С. Х. Александровіч // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. – Мінск, 1985. – Т. 2. – С. 233–234.
  Шифр НББ: АР513045*АР524388 * 1Н//351826(039)
 3. Гурло Алесь // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1997. – Т. 5. – С. 536.
  Шифр НББ: 1АР130489(БЕЛ) * 1АР130498(ИСК) * 1АР130486(Ч.1)
 4. Гурло Алесь // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўн. : у 6 т. / Акад. навук Рэсп. Беларусь, Ін-т літ. імя Я. Купалы ; Беларус. Энцыкл. ; [пад рэд. А. В. Мальдзіса]. – Мінск, 1993. – Т. 2. – С. 280–284.
  Шифр НББ: 1АР26357(БЕЛ) * 1БА3596 * 1БА5316 * 1БА5317 * 1АР3597(РДК)
 5. Алесь Гурло // Беларускія пісьменнікі (1917–1990) : давед. / [склад. А. К. Гардзіцкі ; навук. рэд. А. Л. Верабей]. – Мінск, 1994. – С. 158.
  Шифр НББ: 1АР475153(Ч.1) * 1АР38203(БЕЛ) * 1АР38204(ИСК) * 1БА37523
 6. Гурло Алесь // Культура Беларусі : энцыкл. : [у 6 т.]. – Мінск, 2012. – Т. 3. – С. 311.
  Шифр НББ: 1Н//388574К(039) * 1Н//403971К(039) * 1Н//403973К(039)
 7. Гурло Алесь // Максім Багдановіч : энцыкл. / [склад.: І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; пад навук. рэд. М. В. Труса]. – Мінск, 2011. – С. 186.
  Шифр НББ: 1Н//321928К(039) * 1Н//322160К(039)
 8. Гурло Алесь // Минская область : энцикл. : [в 2 т.]. – Минск, 2007. – Т. 1. – С. 498.
  Шифр НББ: 1Н//66494К(039) * 1Н//304931К(039) * 1Н//465765К(039)
 9. Алесь Гурло // Писатели Советской Белоруссии : крат. биогр. справ. – Минск, 1955. – С. 58–59.
  Шифр НББ: АР3273 * АР3264 * АР3269 * БА42371 * БА42432
 10. Алесь Гурло // Пісьменнікі Савецкай Беларусі : карот. біябібліягр. давед. / [склад.: А. Гардзіцкі і інш.]. – Мінск, 1970. – С. 110.
  Шифр НББ: АР493866 * 1Н//202377(039) * БА112773 * БА113113
 11. Алесь Гурло // Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі давед. / склад. А. К. Гардзіцкі ; [рэд. І. У. Саламевіч]. – Мінск, 1981. – С. 107.
  Шифр НББ: АР474169 * АР474166 * БА173696 * БА174106
 12. Гурло Алесь // Республика Беларусь : энцикл. : [в 7 т.]. – Минск, 2006. – Т. 3. – С. 284.
  Шифр НББ: 1Н//10057К(039) * 1Н//15812К(039)
 13. Драздова, З. У. [Гурло Алесь] : бібліягр. / З. У. Драздова // Беларускія пісьменнікі : бібліягр. слоўн. : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса ; рэдкал. : І. Э. Багдановіч і інш. – Мінск, 1993. – Т. 2. – С. 281–284.
  Шифр НББ: 1АР26357(БЕЛ) * 1БА5316 * 1БА5317 * 1АР3597(РДК)
 14. Маракоў, Л. Гурло Алесь // Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794–1991 : энцыкл. давед. : у 3 т. / Л. Маракоў. – Мінск, 2004. – Т. 1. – С. 282–284.
  Шифр НББ: 1Н//34726(039) * 1Н//34727(039)
 15. Мішчанчук, М. Гурло Алесь / М. Мішчанчук // Беларускія пісьменнікі : бібліягр. слоўн. : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса ; рэдкал. : І. Э. Багдановіч і інш. – Мінск, 1993. – Т. 2. – С. 280–281.
  Шифр НББ: 1АР26357(БЕЛ) * 1АР3599(СИО) * 1БА5317 * 1АР3597(РДК)
 16. Чайковський, Б. Й. Гурло Алесь / Б. Й. Чайковський // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : I. O. Дзеверiн (вiдп. ред.) та iн. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 523.
  Шифр НББ: 1ОК433686К

Авторефераты и диссертации

 1. Бельскі, А. І. Пейзаж у беларускай паэзіі: (эвалюцыя, паэтыка, сістэма вобразаў ) : аўтарэф. дыс.... д-ра філал. навук : 10.01.01 / А. І. Бельскі ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 1998. – 57 с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 24, 28, 35.
  Шифр НББ: 2АД28180 * 2Н//178354(039)
 2. Бельскі, А. І. Пейзаж у беларускай паэзіі: (эвалюцыя, паэтыка, сістэма вобразаў) : дыс. …. д-ра філал. навук : 10.01.01 / А. І. Бельскі ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 1998. – 250 с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 26, 29, 63–64, 108, 118, 120, 127, 146–148, 161–162, 190–191, 226–233, 237, 239, 242, 244–245.
  Шифр НББ: 26АД1757
 3. Гаприндашвили, Н. Н. Особенности восприятия инонациональной литературы и среды: (опыт историко-сравнительного исследования) : автореф. дис … д-ра филол. наук : 10.01.01 ; 10.01.02 / Н. Н. Гаприндашвили ; Тбил. гос. ун-т им. И. Джавахишвили. – Тбилиси, 1993. – 44 с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 8.
  Шифр НББ: 2АД7042
 4. Салия, В. Х. Грузино-белорусские литературные взаимосвязи советского периода (20–30-е гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / В. Х. Салия ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1987. – 26 с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 15.
  Шифр НББ: 65978/87
 5. Чарота, І. А. Беларуская літаратура XX стагоддзя і працэсы нацыянальнага самавызначэння : аўтарэф. дыс. … д-ра філал. навук : 10.01.01 / І. А. Чарота ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 1998. – 50 с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 23, 27.
  Шифр НББ: 2Н//186339(039) * 2Н//236166(039)
 6. Чарота, І. А. Беларуская літаратура XX стагоддзя і працэсы нацыянальнага самавызначэння : дыс. … д-ра філал. навук : 10.01.01 / І. А. Чарота ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 1998. – 294 с.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 67, 92, 229.
  Шифр НББ: 26АД2491
Информационные ресурсы
Библиотекарям