Журналы


 1. Агні паэта : Алесь Гурло (1892–1938) / пад крыпт. Л. В. // Род. слова. – 1992. – № 1. – С. 36.
  Шифр НББ: 3ОК2069
 2. Алесь Гурло // Беларусь. – 1945. – № 1. – С. 60.
  Шифр НББ: 3ОК242
 3. Алесь Гурло : (біограф. нарыс) // Полымя. – 1925. – № 3. – С. 156–158.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 4. Алесь Гурло : [некралог] // Полымя рэвалюцыі. – 1938. – № 2. – С. 157–158.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 5. Андруковіч, А. “…Плешча мора вечнай воляй…” : творчасць Алеся Гурло / А. Андруковіч // Род. слова. – 2002. – № 1. – С. 13–15.
  Шифр НББ: 3ОК2069
 6. Бабровіч, Т. С. Да вывучэння гісторыі фарміравання і развіцця найменняў будаўнічай сферы ў сучаснай беларускай мове / Т. С. Бабровіч // Весці БДПУ. Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. – 2018. – № 1 (95). – С. 73–78.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 76.
  Шифр НББ: 3ОК13299
 7. Беларуская культура за межамі БССР // Полымя. – 1929. – № 6. – С. 218.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 8. Бядуля, З. Да 15-годзьдзя літаратурнай творчасьці Алеся Гурло / З. Бядуля // Трыбуна мастацтва. – 1925. – 24–31 марта. – С. 2–3.
  Шифр НББ: 3ОК12700
 9. Вераб’ёў, П. 95 гадоў з дня нараджэння Алеся (Аляксандра Кандратавіча) Гурло, беларускага савецкага паэта / П. Вераб’ёў // Полымя. – 1987. – № 1. – С. 219.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 10. Гесь, А. М. Беларускі рабочы клуб / А. М. Гесь // Архіварыус. Сер. : Гісторыя, архiвазнаўства, крыніцазнаўства. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 45–59.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 49.
  Шифр НББ: 3ОК9303
 11. Дваццацігадовы юбілей літаратурнай дзейнасці Алеся Гурло / пад крыпт. С.Ф. // Чырвоная Беларусь. – 1930. – № 1. – С. 7.
  Шифр НББ: 3ОК242
 12. Есакоў, А. Выбраныя вершы Алеся Гурло / А. Есакоў // Полымя. – 1950. – № 10. – С. 124–125. – Рэц. на кн. : Гурло, А. Выбраныя творы. – Мінск : Дзярж. выд-ва Беларусі, 1950. – 207, [1] с.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 13. Жылуновіч, З. У надзеях над прасторамі. Жыццё і творчасць Алеся Гурло / З. Жылуновіч // Полымя. – 1924. – № 3. – С. 117–135.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 14. Івашко, Ю. В. Територіальний та політичний устрій Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки (1919–1922 рр.) / Ю. В. Івашко // Наук. пр. істор. фак. Запорізьк. нац. ун-ту. – 2013. – № 35. – С. 266–270. – Режім доступу : https://elibrary.ru/download/elibrary_20534484_63976876.pdf. – Дата доступу : 22.11.2021.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 267.
 15. Каляда, І. У. Дзяржаўная моўная палітыка і станаўленне савецкай беларускай літаратуры ў 1920–1930-я гады ў БССР // І. У. Каляда // Труды БГТУ. История, философия, филология. – 2014. – № 5 (169). – С. 41–44.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 44.
  Шифр НББ: 3Н//2172
 16. Капылоў, І. Л. Набыткі і перспектывы акадэмічнага мовазнаўства / І. Л. Капылоў, В. У. Міцкевіч // Вес. НАН Беларусі. Сер. гуманiтар. навук. – 2018. – Т. 63, № 4. – С. 468–475.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 469.
  Шифр НББ: 3ОК56
 17. Касько, У. К. Маральна-этычная праблематыка журналісцкай дзейнасці А. К. Сержпутоўскага / У. К. Касько // Веснік БДУ. Сер. 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 3. – С. 62–67.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 66.
  Шифр НББ: 3ОК247
 18. Крывіч, М. [Рэцэнзія ] / М. Крывіч // Полымя. – 1928. – № 3. – С. 223–224. – Рэц. на кн. : Гурло, А. Зорнасць : [вершы]. – Менск [Мінск] : Беларус. дзярж. выд-ва, 1927. – 70, [2] с.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 19. Куліковіч, У. І. Зместавы блок газеты “Наша ніва” : публікаванне твораў мастацкай літаратуры ў 1912 годзе / У. І. Куліковіч, А. В. Качан // Труды БГТУ. Сер. 4. Принт- и медиатехнологии. – 2017. – № 2 (201). – С. 103–107.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 104–105.
  Шифр НББ: 3Н//3361
 20. Памазенка, Т. Л. Макраструктурныя асаблівасці беларускіх перакладных тэрміналагічных слоўнікаў (20–80-я гг. ХХ ст.) / Т. Л. Памазенка // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2016. – № 2. – С. 49–57.
  Шифр НББ: 3ОК56
 21. Піотуховіч, М. Творчы шлях Алеся Гурло : (да 20-годзьзя яго літаратурнай дзейнасьці) / М. Піотуховіч // Полымя. – 1930. – № 1. – С. 134–141.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 22. Пуроўскі, К. Даўняе, але незабыўнае : [успаміны] / К. Пуроўскі // Полымя. – 1962. – № 12. – С. 147–150.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 149.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 23. Пурышева, Н. М. Поворот в национально-культурной политике БССР: политико-идеологическое наступление на позиции белорусской художественной интеллигенции / Н. М. Пурышева // Проблемы славяноведения : сб. ст. и материалов / отв. ред. С. И. Михальченко. – Брянск, 2017. – Вып. 19. – С. 205–227.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 221.
  Шифр НББ: 3ОК9883
 24. Пясняр Кастрычніка // Беларусь. – 1972. – № 1. – С. 27.
  Шифр НББ: 3ОК242
 25. Радечко, П. И. О нём скорбела Беларусь / П. И. Радечко // Соврем. есениноведение. – 2017. – № 1 (40). – С. 22–31. – Приводятся отклики и стихи белорусских поэтов (в т.ч. А. Гурло) на гибель С. Есенина. – Режим доступа : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30457770_60380227.pdf. – Дата доступа : 05.10.2021.
 26. Реєнт, О. П. Українсько-білоруські взаємини у XIX – на початку XX ст. : період становлення / О. П. Реєнт // Укр. істор. журн. – 2008. – № 1. – С. 161–169.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 166.
  Шифр НББ: 3ОК2535
 27. Семяновіч, А. Малавядомыя творы беларускай драматургіі / А. Семяновіч // Полымя. – 1960. – № 9. – С. 168–175.
  Са зместу: пра А. Гурло (драму “Любоў усё змагае”) гл. на с. 173–174.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 28. Синенко, Г. «...Создавать искусство» / Г. Синенко // Нёман. – 1983. – № 6. – С. 149–154.
  Шифр НББ: 3ОК1467
 29. 31 студзеня – 100 год з дня нараджэння Алеся Гурло (1892–1938), беларускага паэта / склад. З. Л. Елісавецкая // Новыя кнігі БССР. Дадат. : Дапам. паказ. і да раздз. “Навінкі беларус. друку”. – 1991. – № 12. – С. 23–24.
  Шифр НББ: 3ОК1539
 30. Федарцова, Т. М. Вобразы фауны ў творчасці Я. Купалы / Т. М. Федарцова // Труды Белорус. гос. технол. ун-та. Сер. 5. Политология, философия, история, филология. – 2008. – Вып XVI. – С. 213–215.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 213.
  Шифр НББ: 3ОК6356
 31. Хведаровіч, М. Светлыя мары паэта / М. Хведаровіч // Беларусь. – 1962. – № 3. – С. 28.
  Шифр НББ: 3ОК242
 32. Хведаровіч, М. Шлях паэта: Алесь Гурло / М. Хведаровіч // Полымя. – 1958. – № 8. – С. 131–145.
  Шифр НББ: 3ОК1714
 33. Чарнушэвіч, Н. Алесь Гурло, як поэта і грамадзянін / Н. Чарнушевіч // Маладняк. – 1925. – № 6. – С. 56–63.
  Шифр НББ: 3ОК6382
 34. Шутовіч, Я. Алесь Гурло / Я. Шутовіч // Калоссе. – 1938. – № 2. – С. 126.
  Шифр НББ: 19ИН2319
 35. Шчасны, Я. Алесь Гурло. Сузор’і / Я. Шчасны // Маладняк. – 1926. – № 4. – С. 120–123. – Рэц. на кн. : Гурло, А. Сузор’і. – Менск [Мінск] : выданне ЦБ “Маладняка”, 1926. – 52 с.
  Шифр НББ: 3ОК6382
 36. Tichý, Fr. Pozn. : [Aleš Hurlo] / Fr. Tichý // Slovanský přehled : sborník statí, dopisův a zpráv ze života slovanského. – 1938. – Roč. XXX, číslo 10. – S. 406–407.
  Шифр НББ: 19ИН1353

Газеты

 1. Александровіч, С. Ён штурмаваў Зімні : да 80-годдзя з дня нараджэння А. Гурло / С. Александровіч // ЛіМ. – 1972. – 18 лют. – С. 12.
  Шифр НББ: 4Н//334
 2. Александровіч, С. Узнёсласць і веліч думкі / С. Александровіч // Слава працы. – 1972. – 29 студз. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//3580
 3. Алесь Гурло // Голас Радзімы. – 1962. – № 9 (Люты). – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//157
 4. Алесь Гурло : [некралог] // ЛіМ. – 1938. – 6 лют. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//334
 5. Базарэвіч, М. Сэрцам малады : да 90-годдзя з дня нараджэння Алеся Гурло / М. Базарэвіч // Віцеб. рабочы. – 1982. – 30 студз. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//1820
 6. Барычеўскі, А. Алесь Гурло : (да 20-годзьзя яго літаратурнай дзейнасьці) / А. Барычеўскі // Савец. Беларусь – 1929. – 29 снеж. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//4403
 7. Бібліаграфія / пад крыпт. Р.Г. // Савец. Беларусь. – 1929. – 8 верас. – С. 3. – Рец. на кн.: Гурло, А. Межы : выбраныя вершы. – Мінск : Белдзяржвыдавецтва, 1929. – 154 с.
  Шифр НББ: 4Н//4403
 8. Бібліаграфія / пад крыпт. Ц.Р. // Савец. Беларусь. – 1925. – 6 снеж. – С. 7. – Рец. на кн. : Гурло А. Спатканні : [вершы]. – Менск [Мінск] : выданне ЦБ “Маладняк”, 1925. – 35 с.
  Шифр НББ: 4Н//4403
 9. Бярозка, У. Душа не ведала спакою : [да 100-годдзя з дня нараджэння А. Гурло] / У. Бярозка // Віцеб. рабочы. – 1992. – 31 студз. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//1820
 10. Гурло // Беларус. жыццё. – 1920. – 18 сак. – С. 5.
  Шифр НББ: 14Н//154
 11. Гурыновіч, У. Матрос рэвалюцыі : пра лёс паэта / У. Гурыновіч // Мін. праўда. – 1985. – 9 студз. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//1877
 12. Гурыновіч, У. Пясняр рэвалюцыі : да 90-годззя з дня нараджэння Алеся Гурло / У. Гурыновіч // ЛіМ. – 1982. – 29 студз. – С. 15.
  Шифр НББ: 4Н//334
 13. Далъ. 20-гадовы юбілей А. Гурло / Далъ // Савец. Беларусь – 1929. – 31 снеж. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//4403
 14. Дарожны, С. Б’ецца ў шыбіны вецер : Алесю Гурло // Чырвоная змена. – 1930. – 11 лют. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//738
 15. Да 20-годзьзя літаратурнай дзейнасьці Алеся Гурло // Савец. Беларусь – 1929. – 29 снеж. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//4403
 16. Звонак, А. Паэт, рэвалюцыянер, рамантык : 75 год з дня нараджэння Алеся Гурло / А. Звонак // ЛіМ. – 1967. – 31 студз. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//334
 17. Зэкаў, А. Запомнім гэта імя : [да 100-годдзя з дня нараджэння паэта А. Гурло] / А. Зэкаў // Добры вечар. – 1992. – 31 студз. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//2843
 18. Кажамякін, Ц. Жадаў ён шчасця людзям: 70-годдзе з дня нараджэння Алеся Гурло / Ц. Кажамякін // Гомел. праўда. – 1962. – 20 студз. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//1828
 19. Камінскі, М. Як гэта было / М. Камінскі // Слава працы. – 1969. – 7 лістап. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//3580
 20. Касілоўскі, А. Выбраныя вершы Алеся Гурло / А. Касілоўскі // Настаўн. газ. – 1950. – 8 чэрв. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//421
 21. Козел, С. І літаратар, і даследчык / С. Козел // Слава працы. – 2021. – 28 жн. – С. 13.
  Шифр НББ: 4Н//3580
 22. Кудраўцаў, І. Алесь Гурло : (да 11-годдзя з дня смерці) / І. Кудраўцаў // ЛіМ. – 1949. – 5 лют. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//334
 23. Ластаўка, П. Аляксандр Гурло / П. Ластаўка // Шлях моладзі. – 1938. – 25 кастр. – С. 2–4.
  Шифр НББ: 19ИН2726
 24. Мартинович, А. В поисках утраченного / А. Мартинович ; записал К. Ладутько // Совет. Белоруссия. – 2009. – 10 июля. – С. 16.
  Шифр НББ: 4Н//620
 25. Марціновіч, А. З родным краем у сэрцы / А. Марціновіч // Слава працы. – 1977. – 29 студз. – С. 2.
  Шифр НББ: 4Н//3580
 26. Марціновіч, А. І сведкам быў усіх падзей : да 110-годдзя з дня нараджэння Алеся Гурло / А. Марціновіч // ЛіМ. – 2002. – 22 лют. – С. 15.
  Шифр НББ: 4Н//334
 27. Марціновіч, А. Паэзія рэвалюцыйнага змагання / А. Марціновіч // Слава працы. – 1972. – 14 кастр. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//3580
 28. Марціновіч, А. “У палеткаў красы… узяў галасы” / А. Марціновіч // ЛіМ. – 2022. – 28 студз. – С. 5.
  Шифр НББ: 4Н//334
 29. Міхнюк, У. Штрыхі да аўтапартрэта, напісанага Алесем Гурло ў сталінскіх засценках / У. Міхнюк // ЛіМ. – 1992. – 10 крас. – С. 8. – Аўтар размясціў паказанні А.К. Гурло ад 17 ліпеня, 20 жніўня і 2 лістапада 1930 г. падчас допытаў у АДПУ.
  Шифр НББ: 4Н//334
 30. Ніч. Да 15 угодкаў літаратурнай творчасьці Алеся Гурло / Ніч. // Савец. Беларусь. – 1924. – 8 кастр. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//4403
 31. Перад залпам “Аўроры” // Слава працы. – 1978. – 7 лістап. – С. 2.
  Шифр НББ: 4Н//3580
 32. Пясняр рэвалюцыі // Слава працы. – 1972. – 29 студз. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//3580
 33. 15 год працы на ніве беларускай літаратуры // Беларус. вёска. – 1925. – 25 сак. – С. 7.
  Шифр НББ: 4Н//292
 34. Садовский, Е. Один из первых рабкоров «Правды» / Е. Садовский // Совет. Белоруссия. – 1968. – 17 дек. – С. 4.
  Шифр НББ: 4Н//620
 35. Семеняков, В. Вымышленное обвинение / В. Семеняков // Веч. Минск. – 1994. – 8 апр. – С. 5.
  Шифр НББ: 4Н//2768
 36. 115 гадоў з дня народзінаў Алеся Гурло // Наша слова. – 2007. – 31 студз. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//436
 37. Хведаровіч, М. Паэт-барацьбіт : да 85-годдзя з дня нараджэння А. Гурло / М. Хведаровіч // ЛіМ. – 1977. – 28 студз. – С. 5.
  Шифр НББ: 4Н//334
 38. Шуракова, В. Аб чым нагадаў фотаздымак? / В. Шуракова // Слава працы. – 2001. – 6 лістап. – С. 3.
  Шифр НББ: 4Н//3580
Информационные ресурсы
Библиотекарям