Я іду, збіраю ў песню,
Звонкім струнам аддаю
Ўсё, што радуе, і песціць,
І хвалюе кроў маю…

А. Александрович
Из стихотворения «Летнім ранкам». 1961


Андрей Иванович Александрович (22.01.1906, г. Минск – 06.01.1963, Подмосковье), поэт, писатель, публицист и литературный критик, переводчик, один из организаторов литературного объединения «Маладняк», член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР.

Поэт родился 22 января 1906 г. в Минске в семье сапожника. Отец скоропостижно умер, и Андрей был вынужден пойти работать еще в детстве. Первой его профессией было сапожничество, однако не гнушался он и случайного заработка.

В 1914 г. мальчика отдали учиться в церковно-приходскую школу. Здесь он стал участником первого белорусского народного хора под руководством В. Теравского – преподавателя пения в школе, а позже известного композитора. Коллектив с успехом выступал в больницах перед ранеными, жителями города, приобретая все большую известность у слушателей. Почти 6 лет пел Андрей в хоре В. Теравского, декламировал произведения белорусских писателей. В 1919 г. на одном из концертов его заметил Янка Купала и подарил ему книгу своих стихов «Шляхам жыцця», которой юноша был увлечен на протяжении длительного времени.

В 1921–1925 гг. А. Александрович учился в Минском педагогическом техникуме, а в 1930 г. окончил литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета Белорусского государственного университета.

Молодой поэт являлся одним из организаторов литературного объединения «Маладняк» (1923). В 1925 г. стал редактором журнала «Малады араты», позже – заместителем редактора газеты «Чырвоная Полаччына» и ответственным секретарем окружной национальной комиссии.

Язэп Пуща, Владимир Дубовка, Андрей Александрович, 1924–1925 гг.

Язэп Пуща, Владимир Дубовка, Андрей Александрович, 1924–1925 гг.
Из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства.


В 1932 г. назначен заместителем председателя оргкомитета по созданию Союза писателей, принимал участие в первом Всесоюзном съезде писателей.

Андрей Александрович на I Всесоюзном съезде советских писателей.

Андрей Александрович выступает с речью на I Всесоюзном съезде советских писателей.
Москва, 1934 г.
Из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства


Стремительный карьерный подъем Андрея Александровича был неслучаен. К концу 20-х гг. вместе со сворачиванием политики белорусизации усиливалась тоталитарная диктатура, начинались массовые репрессии. В таких условиях многие писатели стремились всеми силами продемонстрировать свою лояльность большевикам.

«Некаторыя літаратары спрабавалі адкрыта, праз сваю творчасць выражаць пратэст супраць парадкаў, якія ўстанаўліваліся пад канец 20-х гадоў. М. Зарэцкі… пратэставаў супраць скажэнняў нацыянальнай палітыкі, выступаў у абарону працоўнага сялянства ў сувязі з прымусам у гады калектывізацыі. А. Мрый у рамане “Запіскі Самсона Самасуя” з дапамогай сатыры, іроніі таленавіта выкрываў негатыўныя бакі рэчаіснасці свайго часу.
У процілегласць ім часам з’яўляліся творы, у якіх у той ці іншай ступені апраўдваўся ўзрастаючы націск партыйна-дзяржаўных улад на грамадства. У тым ліку на літаратурна-грамадскі працэс. Характэрнай у гэтых адносінах з’яўляецца паэма А. Александровіча “Цені на сонцы”». (Нарысы гісторыі Беларусі. – Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 141.)

В 1933–1934 гг. А. Александрович принимал активное участие в разработке нового белорусского правописания. В своей статье «Класавая барацьба на мовазнаўчым фронце» он не только рьяно выступал за русификацию белорусского языка, но и обвинял многих современников, в том числе бывших «маладняковцев», в национализме, антисоветской деятельности:

«Контррэволюцыйная нацдэмаўская работа ў галіне мовазнаўства праводзілася і ў мастацкай літаратуры. Успомнім арганізатараў контррэволюцынай нацдэмаўскай ячэйкі, так званай літзгуртавання “Ўзвышша”, Дубоўку, Пушчу, Бабарэку, якія ў мастацкай літаратуры прапагандавалі “тэорыю беларускай душы” і змагаліся, сумесна з Лёсікамі-Ластоўскімі за “самабытнасць” беларускай мовы, уводзілі ў літаратуру архаічныя словы, непатрэбныя правінцыялізмы, штучна выдуманыя словы.
У апошнія часы ахвосце разгромленага, але недабітага нацдэмакратызма, дзякуючы прытупленню класавай пільнасці некаторых выдавецкіх работнікаў, змаглі пралезці ў наш друк з рэваншысцкімі контррэволюцыйнымі вылазкамі. Вазьміце твор М. Лужаніна “Галасы гарадоў”. У гэтым творы Лужанін вытрымлівае контррэволюцыйны стыль “самабытнасці” і ўжывае такія словы, пасля якіх трэба даваць самае шырокае тлумачэнне, але ад якіх, па Лужаніну, вее “першабытнай прастатой і свежасцю”.
Мова ў аповесцях Калюгі – гэта выразная кулацкая, хутаранская мова і яна арганічна выцякала з кулацкай нацыяналістычнай сутнасці яго творчасці. Мова ў вершах Таўбіна – вычурная, штучна-кніжная, жарганіраваная – таксама арганічна выцякала з буржуазнай сутнасці твораў Таўбіна, гэтага палпрэда ў літаратуры буржуазнай кулацка-нацыяналістычнай інтэлігенцыі.
Пад моцным нацыяналістычным уплывам знаходзіўся паэт Хадыка». (Пісьменнікі БССР аб рэформе правапіса беларускай мовы. – Мінск, 1934. – С. 19.)
Андрэй Александровіч

Андрей Александрович.
Из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства

В 1936 г. А.И. Александрович избран членом-корреспондентом Академии наук Белорусской ССР. Некоторое время он являлся директором Института языка АН БССР, под его редакцией был издан «Русско-белорусский словарь» (1937).

Из воспоминаний историка и литературоведа Евгения Калубовича:
«28 сакавіка 1936 году. Заля сходаў у Доме пісьменьніка. На сьцяне выдзяляецца вялікі партрэт А. Александровіча, на ім “вядучы пралетарскі паэта” сядзіць на стале з цыгарэтаю ў руцэ. Над сцэнаю зьверху – сьвежы лёзунг: “Калі вораг не здаецца, яго зьнішчаюць (М. Горкі)”.
На адкрытым сходзе пісьменьнікаў ідзе “дыскусія” пра фармалізм у літаратуры. пачатак ёй даў артыкул М. Горкага ў маскоўскай “Правде”. Усе разумелі, што й артыкул гэты, і “дыскусія” – чарговы сыгнал для новых чыстак і арыштаў, якія неўзабаве й пачаліся.
У залі напружаны, прыгнечаны настрой. Пасьля пагромных выступаў казённых крытыкаў Я. Бранштэйна й А. Кучара, падтрыманых А. Алексанровічам, нясьмела выходзілі на трыбуну пісьменьнікі й ціха штось няяснае гаварылі». (Калубовіч, А. Крокі гісторыі. Беласток – Вільня – Менск, 1993. – С. 132.)

Но ни гражданская позиция, ни выслуживание перед властью не спасли поэта, и в 1938 г. он был репрессирован. Отбывал наказание А. Александрович на Крайнем Севере, работал на строительстве Норильского металлургического комбината (1938–1947).

Удостоверение А. Александровича как ссыльнопоселенца

Удостоверение А. Александровича как ссыльнопоселенца Дзержинского района Красноярского края.
20.12.1952.
Из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства

После сокращения срока заключения работал литературным сотрудником на Минском тракторном заводе (1947). В 1949 г. был вновь отправлен в ссылку в Красноярский край. После реабилитации в 1955 г. жил и работал в Минске.

Литературная деятельность А.И. Александровича началась еще в начале 1920-х гг. Первое его стихотворение «Ад беларускай моладзі» было напечатано в 1921 г. в газете «Савецкая Беларусь». В 1925 г. вышел в свет первый сборник поэта “Па беларускім бруку”, в этом же году – роман “Ваўчаняты” (написанный в соавторстве с А. Вольным и А. Дударём). Чуть позже были изданы книги поэзии “Прозалаць” (1926), “Угрунь” (1927), “Фабрыка смерці” (1929) и др.


Па беларускім бруку
Прозалаць
Угрунь

Настоящую славу молодому поэту принесло стихотворение «Сасна», впервые увидевшее свет в газете «Звязда» в 1927 г. Произведение было переведено на чешский, болгарский, грузинский, узбекский, русский и другие языки.

В 1930-е гг. вышли в свет следующие произведения Андрея Александровича: “Паэма імя вызвалення” (1930), “Цені на сонцы” (1930), “Гудкі” (1930), “Нараджэнне чалавека” (1931), “Векапомная восень” (1933) и др. Патриотическая тематика отражена в поэтическом сборнике “Узброеныя песні” (1936). В 1938–1955 гг. поэтом был написан цикл стихов «Поўнач», посвященный его жизни в ссылке.


Нараджэнне чалавека
Паэма імя вызвалення

Стихи поэта жестко выдержаны в стилистике соцреализма, основной пафос – гражданский: Александрович обличает врагов, восхваляет Родину. Героями, что характерно для данного периода, являются обычные рабочие люди, реже, крестьяне. При этом все они шаблонные: пролетарий – добрый, трудолюбивый, честный, кулак либо нацдем – алчный, мстительный, трусливый. В период между ссылками (1947–1949) возникает новый, более интересный герой – город Минск. Работая в газете «Трактор», Александрович, помимо стишков-поздравлений и сатирических зарисовок на злобу дня, описывает послевоенный город, его быт, восстановление. В стихотворении «Таполі і сосны» поэт через монолог старых сосен отсылает читателя к былым временам местности, на которой был построен Минский тракторный завод:

Калісь тут быў гушчар лясны.
Як помнік старыны,
Стаяць дзве цёмныя сасны
Ля завадской сцяны.
Абняўшыся, былыя дні
Успомняць і ўздыхнуць:
– “Ужо лясное цішыні
Нам болей не пачуць.
Які гушчар дрымотны быў!
У гэтым гушчары –
Бывалі ягады, грыбы,
Вадзіліся звяры”.
(БДАМЛМ. – Фонд 97. Александровіч, А. Сшытак вершаў. Аўтограф. 1944–1953.)

Интерес вызывают и детские стихи: “Рыбак” (1928), “Горад раніцой” (1930), “Калыханка” (1930), “Хлопчык і певень” (1930), “Шчаслівая дарога” (1935), поэма-сказка «У ноч на Новы год» (первоначальное название «Палярная ноч», 1937) и др.


Горад раніцой
Як дзеці памагалі будаваць самалёт

Последнее произведение ставилось на сцене минского Дворца пионеров (сегодня – Национальный центр художественного творчества детей и молодежи). Автором музыки к танцам и песням в спектакле выступил знаменитый музыкальный деятель В. Теравский. В стихотворении «Наш дзень» поэт учит: «Дзецям з працай трэба знацца, пасабляй бацькам у працы!» и «Хочаш знаць усё і ўсіх – сябрам будзь цікавых кніг…». Детский стишок «Гарачы дзень» стал одним из последних произведений поэта. Работал писатель также и над автобиографическим произведением «Маё маленства», но не успел его завершить.

Андрей Александрович с женой и детьми.

Андрей Александрович с женой и детьми.
Из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства


Андрэй Александровіч з унукамі

Андрей Александрович с внуками.
1962

Андрей Иванович принимал участие в театральной жизни Беларуси, посещал спектакли «Беларускай хаткі», участвовал в работе подсекции по театру Инбелкульта, иногда выступал со статьями, которые посвящал сценическим вопросам. Писатель является автором драматической поэмы “Напор”. Как отмечал драматург, театровед и артист Е. Романович, А. Александрович не решился отдать поэму для постановки Первому театру, а передал режиссеру Н. Мицкевичу во Второй театр, в Витебск (ныне – Национальный драматический театр имени Я. Коласа). Мол, «хай там паставяць, паглядзім, што выйдзе, калі пройдзе з поспехам, вазьмуся і для Першага тэатра напісаць». Премьера «Напору» состоялась в Гомеле, где БДТ-2 находился на гастролях. Спектакль был решен как публицистический музыкально-драматический показ, бодрый и жизнерадостный, рассказывавший о жизни и отдыхе комсомольцев лесозавода, поэтому неслучайно имел успех у молодых зрителей. По воспоминаниям Е. Романовича и других свидетелей премьеры, молодежь наполнила зал гомоном и веселыми голосами, гудели, как пчелы, аплодировали сильно, пели вместе с актерами все песни по ходу спектакля, кричали «ура!» и «молодцы». Но театральные критики упрекнули «Напор» за схематизм и излишнюю лозунговую патетику.

“Напор” Александровіча ў БДзТ-2

Краснеўскі, Р. “Напор” Александровіча ў БДзТ-2 / Р. Краснеўскі // ЛіМ. – 1932. – 20 жн. – С. 3

В 1931 г. известный белорусский режиссер Юрий Тарич снял киноэтюд под названием «Поэма имени освобождения». Фильм представлял собой записанную на ленту поэму Андрея Александровича, посвященную гражданской войне в Беларуси. Декламация поэмы актером Ю. Колчановым иллюстрировалась материалами хроники и фрагментами одного из немых фильмов Ю. Тарича, сопровождавшегося музыкой Е. Тикоцкого. До наших дней фильм не сохранился.

На стихи А. Александровича белорусские композиторы написали ряд музыкальных произведений, например, «Песня росквіту і славы» Н. Аладова, «Зорка» А. Туренкова «Дзе б я ні быў» К. Поплавского, третья часть оратории «Мая Радзіма» Д. Смольского и другие.

Занимался А. Александрович также и переводами. В частности, перевел на белорусский язык поэму А. Пушкина «Руслан и Людмила», ряд произведений русских, украинских, литовских поэтов и прозаиков.

Стихотворение украинского писателя Н. Руденко в переводе А. Александровича

Стихотворение украинского писателя Н. Руденко в переводе А. Александровича. Рукопись.
26.11.1949.
Из фондов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства

Еще в 1935 г. Александрович перевел «Интернационал». В газете «Літаратура і мастацтва» от 1 мая 1957 г. был опубликован усовершенствованный вариант. Сравним его с переводом Янки Купалы (1921) и русским переводом А.Я. Коца:

А.Я. Коц А. Александрович Янка Купала
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим –
Кто был ничем, тот станет всем.

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро,
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Паўстань, з’еднаны сілай грознай,
Працоўны люд усіх краёў!
Бурліць абураны наш розум
I весці ў гнеўны бой гатоў.

Агнём зруйнуем да асновы
Свет лютых здзекаў, а затым –
Мы наш, мы свет збудуем новы:
Хто быў нічым, той стане ўсім.

Ніхто дабром не дасць збаўлення –
Ні бог, ні цар і не герой.
Даб’емся самі вызвалення
Сваёй уласнаю рукой.
Каб скінуць з плеч прыгнёт умела,
Нанесці свой смяротны ўдар, –
Жалеза ў кузні куйце смела,
Пакуль іскрыцца ў горне жар.
Паўстань, пракляццем катаваны!
Паўстань, хто з голаду век пух!
Бурліць наш розум ўзбунтаваны.
Няволі кліча рваць ланцуг!

Стары парадак мы зруйнуем
Магутным выбухам сваім
І свет на новы лад збудуем:
Хто быў нічым – той будзе ўсім!

Ніхто не дасць самохаць волі –
Ні бог, ні цар, ні багатыр.
Даб’емся самі лепшай долі…
Дабро для ўсіх – наш правадыр!
Каб не згібаці плеч пакорных,
Каб волі дух лунаў у нас, –
Адважна плаўма сталь у горнах,
Пакуль у кузні жар не згас!

Перевод Александровича и по ритмике, и по лексике гораздо ближе к русскоязычному варианту, в нем уже, в отличие от текста Купалы, гораздо меньше белорусского колорита.

Андрея Александровича не стало 6 января 1963 г. Похоронен поэт на Восточном кладбище в Минске.

Его творчество неразрывно связано со всеми событиями общественной жизни нашей страны. Как отмечал известный писатель С. Граховский, не было в жизни ни одной важной и актуальной темы, на которую бы не откликнулся стихотворным словом поэт Андрей Иванович Александрович.


Андрей Александрович

Андрей Александрович. 1961 г.
Из архива С. Граховского.

Андрей Александрович и Сергей Граховский

Андрей Александрович и Сергей Граховский в ботаническом саду. Минск. 1961 г.


Государственный музей истории белорусской литературы

Память о поэте сохраняется и в наше время. Так, сын Андрея Ивановича, Радослав, собрал все отцовское напечатанное и ненапечатанное наследие и составил самодельный сборник воспоминаний об отце.

Радослав Андреевич Александрович возле могилы отца

Радослав Андреевич Александрович возле могилы отца. Минск. Восточное кладбище. 1969

В рамках Фестиваля экскурсоводов 2015 г. известный поэт, литературовед, филолог и архивист Виктор Жибуль провел экскурсию «Культурные загадки Тракторогорода», во время которой в качестве прекрасного иллюстративного материала использовал стихи А. Александровича 1947–1948 гг. о поселке Минского тракторного завода.

Культурныя загадкі Трактарагорада

Образ поэта отражен в изобразительном искусстве: это портреты работы В. Волкова, В. Двораковского, рисунок А. Кашкуревича. Сохранился и шарж на А. Александровича авторства еврейского художника Ц. Кипниса. На нем угадывается образ поэта и аллюзии на его стихотворение «Менскі рытм».


В. Волков. Портрет А. Александровича. 1933

В. Волков. Портрет А. Александровича. 1933 г.

В. Двораковский. Портрет А. Александровича. 1924

В. Двораковский. Портрет А. Александровича. 1924 г.


А. Кашкуревич. Портрет А. Александровича.

А. Кашкуревич. Портрет А. Александровича.

Ц. Кипнис. Шарж на А. Александровича. 1932

Ц. Кипнис. Шарж на А. Александровича. 1932 г.


В январе 2019 г. исследователи фантастики Владимир Садовский и Вячеслав Настецкий нашли первый белорусский научно-фантастический рассказ. Ранее считалось, что история белорусской научной фантастики берет начало от произведения Янки Мавра «Аповесць будучых дзён» (1932), но выяснилось, что еще в 1924 г. в журнале «Маладняк» был опубликован рассказ «Палёт у мінулае» А. Александровича. Автор, которому на момент публикации исполнилось всего 18 лет, обратился к теме путешествий во времени.

Заголовок рассказа

Заголовок рассказа «Палёт у мінулае». – Маладняк. – 1924. – № 5. Рисунок В. Двораковского

В рассказе Александровича имеются все признаки научной фантастики: он подробно описывает фантастическую машину времени, объясняет ее принцип работы, опираясь на открытия тех лет.

С девизом своего поколения:
творческое наследие Андрея Александровича


І сёння, як усюды і заўсёды, я бачу сэнс жыцця ў нястомнай стваральнай працы.

А. Александрович


Андрей Александрович – представитель белорусского авангарда, «мастер графических эффектов» и фигурных стихов, урбанистического течения в литературе 1920-х гг. Его творчество охватывает множество жанров, тем, образов, направлений. Писатель откликнулся на многообразие жизненных явлений рядом стихов и прозаических произведений, многочисленными публицистическими и критическими статьями, интересными и поучительными поэмами для детей, фантастическими рассказами.

Литературная деятельность А. Александровича началась в 1920-е гг. В 17 лет юноша уже был одним из основателей «Маладняка». В печати он пользовался несколькими псевдонимами: А. А-віч, А. Андр., Андр. Ал-іч, А. Худніцкі, Чыгуначнік Бэцін, А. Андреев, позже А. Каринин (псевдоним образован от имени дочери поэта Карины). Среди раннего творчества выделяются стихотворные сборники «Па беларускім бруку» (1925), «Прозалаць» (1926), паэма «Паўстанцы», сборник рассказов «Сутарэнне» (1925). Произведения проникнуты торжественным волнением, увлечением романтикой новой жизни, темпераментом и страстью молодости, «буропенностью» и формальными экспериментами. В стихах звучит тема рабочей улицы, ритмичный гул Минска 1920-х гг., предстает образ индустриального города.

В 1924 г. писатель создал научно-фантастический рассказ «Палёт у мінулае», тем самым он проложил путь к жанру фантастической прозы, который начал формироваться в белорусской литературе в 1920-е гг.

1930-е гг. стали временем наиболее активной творческой работы А. Александровича. В этот период вышел стихотворный сборник «Гудкі» (1930), «Паэма імя вызвалення» (1930), сборник стихов «Устаноўка» (1930), поэма «Цені на сонцы» (1930), стихотворный роман «Нараджэнне чалавека» (1931), пьеса «Напор» (1934), книги для детей. В это время окончательно обозначились и раскрылись основные темы творчества писателя: революционное преобразование жизни, трудовые будни людей, проблема воспитания нового человека. В годы войны поэт с болью воспевал изувеченную белорусскую землю, поздравлял героев-победителей. Позже обращался к теме послевоенного восстановления города, пользовался классическими традициями стихосложения.

Произведения позднего периода проникнуты философской мудростью. До последнего дня А. Александрович готовил к печати двухтомное собрание сочинений, куда вошли литературоведческие и публицистические статьи, ранее нигде не публиковавшиеся стихи. Книги были изданы посмертно.


 • Прижизненные публикации А. Александровича в периодических изданиях из фондов Национальной библиотеки

  1922

  Раніца : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1922. – № 1. – С. 11. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  1923

  Возера; Разводдзе : [вершы] / А. Александровіч // Полымя. – 1923. – № 3–4. – С. 60–61. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  “Разагнаў вецер дымныя хмары…”; “Як песні птушак раніцою…” : [вершы] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1923. – 11 ліп. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Самалёт “Савецкая Беларусь” : [верш] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1923. – 25 ліп. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Я чую кліч… : [верш] / А. Александровіч // Маладняк. – 1923. – № 1. – С. 42. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  1924

  Аб “Ваўчанятах” / А. Александровіч, А. Вольны, А. Дудар; З паэмы “Менскі рытм” / А. Александровіч // Малады араты. – 1924. – 19 снеж. – С. 1, 2. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Арганізацыйныя атрады пралетарскіх дзяцей / пад крыпт. А. Андр. // Малады араты. – 1924. – 1 кастр. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Беларуская піянерыя / А. Александровіч // Малады араты. – 1924. – 19 лістап. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Буду піянер : [верш] / А. Александровіч // Маладняк Калініншчыны. – 1924. – № 1. – С. 9. – (Шифр НББ: 3ОК11866)

  Ваўчаняты : раман беларускіх лясоў / А. Александровіч, А. Вольны, А. Дудар // Малады араты. – 1924. – 11, 18, 28 сак. – С. 2; 17, 24 крас. – С. 2; 15, 22, 29 мая. – С. 2; 5, 17, 24 чэрв. – С. 2; 8, 17, 31 ліп. – С. 2; 7, 21, 30 жн. – С. 2; 10, 17, 24 вер. – С. 2; 1, 11, 23, 30 кастр. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Вясковая камсамолія / А. Александровіч // Малады араты. – 1924. – 7 жн. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Голад : [апавяданне] / пад крыпт. Ал. Андр. // Малады араты. – 1924. – 17 верас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Дзве Беларусі / А. Александровіч // Маладняк Калініншчыны. – 1924. – № 1. – С. 3–4. – (Шифр НББ: 3ОК11866)

  З паэмы “Менскі рытм”; Палёт у мінулае : гіст.-фантаст. апавяданне; 10 год беларускаму хору / пад псеўд. А. Худніцкі // Маладняк. – № 5. – 1924. – С. 14–15; 33–54; 98–103. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  З песняў “Вёска” : (урывак) / А. Александровіч // Малады араты. – 1924. – 17 чэрв. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  З цыклу вершаў “Горад” : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1924. – № 1. – С. 75–76. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Новы Год : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1924. – 31 дек. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Падполлю : [верш] / А. Александровіч // Камсамол. вечар. – 1924. – № 74–75. – С. 29. – (Шифр НББ: 3ОК9648)

  “Сухі хлеб” / пад крыпт. Ал-іч Андр. // Малады араты. – 1924. – 24 верас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Што ў нас ёсць і – што трэба, каб было / А. Александровіч // Малады араты. – 1924. – 6 снеж. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Я сягоньня з камсамолам : [верш] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1924. – 7 лістап. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  1925

  Акцябрыны : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1925. – № 2. – С. 57. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Бацькава радасць : [верш] / А. Александровіч // Малады араты. – 1925. – № 2. – С. 10; Чырвоная змена. – 1925. – 2 снеж. – С. 5.

  Беларусізацыя : штрыхі / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1925. – 28 лют. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Буду піянер : [верш] / А. Александровіч // Беларус. піянер. – 1925. – № 2. – С. 2; Малады камуніст. – 1925. – 18 чэрв. – С. 2.

  Волга : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1925. – 29 нояб. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Дзеці беларускай вуліцы : апавяданне / А. Александровіч // Беларус. піянер. – 1925. – № 3. – С. 9–12. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  II-я беларуская дзяржаўная трупа пад загадам Галубка / пад псеўд. А. Худніцкі // Маладняк. – 1925. – № 6. – С. 84. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Друкар : [верш] / А. Александровіч // Наш працаўнік. – 1925. – 6 снеж. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//4350)

  З гучнымі бадзёрымі песнямі – наперад! / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1925. – 2 снеж. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Камсамол : урывак з паэмы / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1925. – 15 снеж. – С. 6. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  “Маладняк” / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1925. – 15 мая. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Мая песня : [верш] / А. Александровіч // Наш працаўнік. – 1925. – 20 жн. – С. 2; Чырвоны сцяг. – 1925. – № 3–4. – С. 65.

  На заводзе : [верш]; Паўстанцы : паэма-інсцэніроўка / А. Александровіч // Маладняк. – 1925. – № 7. – С. 38. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Паднявольным Заходняй Беларусі : [верш] / А. Александровіч // Малады араты. – 1925. – № 1. – С. 6. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Падполлю : [верш] / А. Александровіч // Малады камуніст. – 1925. – 7 ліп. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//4327)

  “Савецкая Беларусь” / А. Александровіч // Наш працаўнік. – 1925. – 13 жн. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//4350)

  Свята жанчын : [верш] / А. Александровіч // Беларус. работніца і сялянка. – 1925. – № 4. – С. 3. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Урыўкі з паэмы “Камсамол” / А. Александровіч // Малады араты. – 1925. – № 16. – С. 7. – (Шифр НББ: 4Н//4325)

  Усеваладу Макаравічу Ігнатоўскаму : [верш] / А. Александровіч // Маладняк. – 1925. – № 6. – С. 16. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  1926

  Вянок : [вершы] / А. Александровіч // Беларус. піянер. – 1926. – № 10. – С. 9. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Дваццаць; Каханне : [вершы] / А. Александровіч // Полымя. – 1926. – № 8. – С. 55–56. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Дзвіна! : [верш] / А. Александровіч // Маладняк. – 1926. – № 6. – С. 22–23. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Друкар : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная Полаччына. – 1926. – 9 мая. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Завязка… : [верш] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1926. – 25 снеж. – С. 6. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  За іголкай : [верш] / А. Александровіч // Беларус. работніца і сялянка. – 1926. – № 9. – С. 11. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Каласкі прадвесні : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная Полаччына. – 1926. – 7 ліп. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Камсамол : (урыўкі з паэмы) / А. Александровіч // Чырвоная Полаччына. – 1926. – 13 крас. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Каўказ : [верш] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1926. – 29 жн. – С. 5. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Машыніст : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1926. – 3 снеж. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Мястэчка : [вершы] / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1926. – 27 студз. – С. 3; Чырвоная Полаччына. – 1926. – 6 крас. – С. 3.

  Не будзем спыняцца / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1926. – 2 снеж. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Падарожжа : [верш] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1926. – 10 жн. – С. 5. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Першамайская… : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная Полаччына. – 1926. – 1 мая. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Песня вёскі і фабрычных станкоў : [верш] / А. Александровіч // Світанне. – 1926. – № 1. – С. 6. – (Шифр НББ: 3ОК22361)

  “Пішаш ты аб мужыку, а думаеш аб новай буржуазіі” / А. Александровіч // Чырвоная Полаччына. – 1926. – 22 мая. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Прастор казацкай конніцы; На далёкім Каўказе : [вершы] / А. Александровіч // Полымя. – 1926. – № 7. – С. 37–38. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  “Савецкая Беларусь” / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1926. – 6 крас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Свята жанчын : [верш] / А. Александровіч // Беларус. работніца і сялянка. – 1926. – № 16. – С. 18. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  “Сіняя блюза” : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1926. – 4 ліп. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Яшчэ аб беларусізацыі / А. Александровіч // Чырвоная Полаччына. – 1926. – 26 чэрв. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  1927

  Адгукнуся… : [верш] / А. Александровіч // Маладняк. – 1927. – № 2. – С. 30. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Вартаўнік : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1927. – № 1. – С. 89. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Віратлівы разбег! : [верш] / А. Александровіч // Маладняк. – 1927. – № 1. – С. 6–10. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Вясна ідзе : [верш] / А. Александровіч // Чырвоны сейбіт. – 1927. – № 10–11. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//292)

  Гудкі : [верш] / А. Александровіч // Беларус. піянер. – 1927. – № 9. – С. 9. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Два ліпнёвыя дні : апавяданне / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1927. – 10 ліп. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Завязка : [верш] / А. Александровіч // Беларус. работніца і сялянка. – 1927. – № 1. – С. 14. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  За літаратурны будынак / А. Александровіч // Звязда. – 1927. – 28 жн. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Зорка : [верш] / А. Александровіч // Чырвоны сейбіт. – 1927. – № 8–9. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//292)

  Камсамол : (урывак з паэмы) / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1927. – 14 студз. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Легенда : [верш] / А. Александровіч // Чырвоны сейбіт. – 1927. – № 6–7. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//292)

  Міністр; Казалі многа нам… : [вершы] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1927. – 12 сак. – С. 7. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  На шляху : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1927. – 9 жн. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Новы год : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1927. – 1 янв. – С. 5. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Паўстанцы : (паэма) / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1927. – 4 кастр. – С. 2; 6 кастр. – С. 5. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Першамайскае : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1927. – 1 мая. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Песні – гучныя вясёлкі : [верш] / А. Александровіч // Беларус. работніца і сялянка. – 1927. – № 5. – С. 14. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Пятая песня : [верш] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1927. – 6 лістап. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Сасна : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1927. – 9 кастр. – С. 3; Полымя. – 1927. – № 2. – С. 68–70.

  Свята жанчын : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1927. – 4 сак. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Фабрыка смерці : [верш] / А. Александровіч // Звезда. – 1927. – 30 янв. – С. 2; Савец. вёска. – 1927. – 9 студз. – С. 1; Савец. Беларусь. – 1927. – 30 студз. – С. 2; Чырвоная змена. – 1927. – 2 лют. – С. 1.

  Шляхі тэатру : (думкі і перакананні) / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1927. – 18 снеж. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Шторм : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1927. – 21 жн. – С. 3; Шлях студэнцтва. – 1927–28. – № 4–5. – С. 10.

  1928

  Беларусь савецкая : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1928. – № 10. – С. 50–52. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Быў новы год… : (З цыклу вершаў “Беларусь Савецкая”) / А. Александровіч // Звязда. – 1928. – 29 снеж. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Камсамол : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1928. – 12 снеж. – С. 10. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Напярэдадні : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1928. – 23 верас. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Наступны дзень ірдзее! : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1928. – 16 снеж. – С. 6. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Разбойнік Буйтрэ : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1928. – № 9. – С. 93–96. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Свята беларускай пралетарскай літаратуры : (Пяць год “Маладняка” 28.XI.23–28.XI.28) / А. Александровіч // Звязда. – 1928. – 28 лістап. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Цені на сонцы : паэма / А. Александровіч // Полымя. – 1928. – № 1. – С. 89–94. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  1929

  Бальшавік Бахрым : урывак з паэмы / А. Александровіч // Маладняк. – 1929. – № 3. – С. 31–40; Савец. Беларусь. – 1929. – 17 лют. – С. 3.

  Гарадская раніца : [верш] / А. Александровіч // Беларус. піянер. – 1929. – № 4. – С. 12. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Збрашыруем нашы дасягненні / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1929. – 5 мая. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Нараджэнне чалавека : раман / А. Александровіч // Полымя. – 1929. – № 1. – С. 57–72 ; № 2. – С. 88–102 ; № 4. – С. 68–85 ; № 6. – С. 126–138 ; № 10. – С. 28–38. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Пад сцягам сонцаўсходу : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1929. – 10 лістап. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Планавы падхалімаж : адрывак з паэмы “Цені на сонцы” / А. Александровіч // Звязда. – 1929. – 29 лістап. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Прывітанне ад “Полымя” : Слова ва ўрачыстым пасяджэнні з’езда БелАПП, з нагоды 5-гадовага юбілею “Маладняка” / А. Александровіч // Маладняк. – 1929. – № 1. – С. 87. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Цені на сонцы : паэма (II частка) / А. Александровіч // Маладняк. – 1929. – № 5–6. – С. 3–15. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Як дзеці памагалі будаваць самалёт : [верш] / А. Александровіч // Беларус. піянер. – 1929. – № 8. – С. 6. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  1930

  Агенты сусветнага імперыялізму – імкнуліся абярнуць СССР і яго фарпост БССР – у калонію сусветнага капіталу / А. Александровіч // Беларус. вёска. – 1930. – 3 снеж. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//292)

  Партыя кліча : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1930. – № 1. – С. 3–4. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Паэма пра ворага : [верш] / А. Александровіч // Маладняк. – 1930. – № 12. – С. 6–9; Полымя. – 1930. – № 7. – С. 36–53.

  Сталіца : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная Беларусь. – 1930. – № 2. – С. 5. – (Шифр НББ: 3ОК242)

  Устаноўка : [верш] / А. Александровіч // Чырвоная Беларусь. – 1930. – № 3. – С. 11. – (Шифр НББ: 3ОК242)

  1931

  А Саветы прыйшлі : урывак з п’есы “Напор” / А. Александровіч // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1931. – № 30. – С. 13. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  [З прамовы Александровіча Ан. на X Усебеларускім з’ездзе саветаў] / А. Александровіч // Савец. Беларусь. – 1931. – 27 лют. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//4403)

  Мітынг дружбы : урывак з п’есы “Напор” / А. Александровіч // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1931. – № 32. – С. 4–5. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Напор : п’еса / А. Александровіч // Маладняк. – 1931. – № 11. – С. 5–82; № 12. – С. 3–26. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Партыя кліча; “Краіна набыла…” : [вершы] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1931. – 24 верас. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//1820)

  Перад будучыняй; “Беларусь у Янкі Купалы…” : [вершы] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1931. – 26 верас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//1820)

  Прамова на X Усебеларускім з’ездзе Саветаў / А. Александровіч // Маладняк. – 1931. – № 3. – С. 128–129. – (Шифр НББ: 3ОК6382)

  Сілай магутнаю рушымся біцца… : урывак з п’есы “Напор” / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1931. – 25 снеж. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Фабрыка смерці : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1931. – № 6. – С. 7. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Цераз горы, цераз мора… : (з п’есы “Напор”) / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1931. – 27 кастр. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  1932

  Грышка на граніцы : урывак з паэмы / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1932. – № 13–14. – С. 10–13. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Мітынг дружбы : урывак з п’есы “Напор” / А. Александровіч // Палес. праўда. – 1932. – 1 студз. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//1828)

  Мы абяцаем : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1932. – № 11. – С. 12–15. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Пагранічная вясна : [паэма] / А. Александровіч // Звязда. – 1932. – 26 чэрв. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Прамова тав. Андрэя Александровіча на 2-й Мінскай гарпартканферэнцыі : [верш] / А. Александровіч // Палес. праўда. – 1932. – 28 студз. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//1828)

  Урыўкі з вершаванага рамана “Нараджэнне чалавека” / А. Александровіч // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1932. – № 7. – С. 3. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Юбіляру : прывітанне Янку Купалу / А. Александровіч // ЛіМ. – 1932. – 10 верас. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//334)

  1933

  Апошнія людзі : нарыс / А. Александровіч // Заклік. – 1933. – № 2. – С. 59–65. – (Шифр НББ: 3ОК10519)

  Векапомная восень : [паэма] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1933. – № 11. – С. 3–10. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Дзіцячы перыядычны друк – на належную вышыню / А. Александровіч // Камуніст. выхаванне. – 1933. – № 5. – С. 106–112. – (Шифр НББ: 3ОК1420)

  Камсамольцам я прыйшоў у літаратуру / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1933. – 28 кастр. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Літаратурная крытыка ў хвасце літаратурнага руху / А. Александровіч // Камунар Магілёўшчыны. – 1933. – 27 снеж. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//1871)

  Пагранічная вясна : урывак з паэмы / А. Александровіч // Заклік. – 1933. – № 4. – С. 18–23; Чырвоная Беларусь. – 1933. – № 6. – С. 12.

  Песні Першамая : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1933. – № 5. – С. 31–33. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Пра шэфаў, радыё, кіно і драмгурток : Запіскі брыгадзіра / А. Александровіч // Звязда. – 1933. – 8 студз. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Сей агонь : урывак з паэмы “Пагранічная вясна” / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1933. – 4 крас. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//1820)

  Таварыш сын : [верш]; Эпіграмы / А. Александровіч // Заклік. – 1933. – № 1. – С. 24–25. – (Шифр НББ: 3ОК10519)

  Хлебная зіма : паэма / А. Александровіч // Заклік. – 1933. – № 3. – С. 7–13. – (Шифр НББ: 3ОК10519)

  1934

  Беларуская казка : [верш] / А. Александровіч // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1934. – № 20. – С. 6. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  З’езд інжынераў чалавечых душ : (з даклада нам. старшыні праўлення саюза сав. пісьменнікаў Беларусі) / А. Александровіч // Звязда. – 1934. – 28 верас. – С. 3; Камунар Магілёўшчыны. – 1934. – 30 верас. – С. 3.

  Казка : урывак з паэмы “Шчаслівая дарога” / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1934. – 20 ліп. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//1820)

  Казка пра пана-Жываглота / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1934. – № 6. – С. 8–9. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Край будуем – моц гартуем : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1934. – № 5. – С. 14. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Наша маладосць заўсёды з намі : (з прамовы паэта на Усесаюзным з’ездзе пісьменнікаў) / А. Александровіч // Звязда. – 1934. – 9 верас. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Песня пралетарскага яднання (XV з’езду Камуніст. Партыі (бальшавікоў) Беларусі прысвячаю) : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1934. – 16 студз. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Сцяна бясстрашных : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1934. – № 12. – С. 6. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Узяць новыя вышыні / А. Александровіч // Звязда. – 1934. – 18 верас. – С. 2; Віцеб. пралетарый. – 1934. – 25 верас. – С. 2.

  Фабрыка смерці : [верш] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1934. – 11 ліп. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//1820)

  Шчаслівая дарога : паэма / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1934. – № 3. – С. 72–85. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  1935

  Вечарынка : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 6 снеж. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Дзе ўвора : [верш] / А. Александровіч // Калгаснік Беларусі. – 1935. – 24 чэрв. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//292)

  Жывіце спакойна, народы Саветаў : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 17 верас. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Камсамол : (фрагменты з верша) / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 1 верас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Маё віншаванне; Народная ўтрата : [вершы] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1935. – № 6. – С. 12, 52. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Міхась Чарот : (партрэт) / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 27 снеж. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Народная ўтрата : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 22 мая. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Паводка : (прыгоды хлопчыка Сымона) : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1935. – № 3. – С. 2. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Парад пераможцаў; Шчаслівы той – хто бальшавік; Галодная раніца : [вершы] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1935. – № 5. – С. 3–5. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Паўналецце : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 7 лістап. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Першае мая : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1935. – № 4. – С. 1. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Песня пралетарскай еднасці : [верш] / А. Александровіч // Калгаснік Беларусі. – 1935. – 1 студз. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//292)

  Пяе народ : [верш] / А. Александровіч // Калгаснік Беларусі. – 1935. – 24 жн. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//292)

  Свята ў Кіеве : нарыс / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 20 чэрв. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Спявай паэт! : [верш] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1935. – 13 снеж. – С. 1; Звязда. – 1935. – 11 снеж. – С. 1; Палес. праўда. – 1935. – 13 снеж. – С. 1.

  Сцяна бясстрашных : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1935. – № 12. – С. 3. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Таварыш Сярго : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1935. – № 7. – С. 19–21. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Там і тут : урывак з паэмы “Пагранічная вясна” / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 18 чэрв. – С. 2; Работніца і калгасніца Беларусі. – 1935. – № 13. – С. 1.

  Хлопцы Вынаходцы : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1935. – № 5. – С. 3–5. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Шчаслівы той – хто бальшавік : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1935. – 8 крас. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  1936

  Адзін прысуд – растрэл : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1936. – № 8. – С. 5–6; Работніца і калгасніца Беларусі. – № 17. – С. 4; Звязда. – 23 жн. – С. 1.

  Беларуская савецкая паэзія / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1936. – № 3. – С. 142–171. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Беларуская савецкая паэзія : даклад на III пленуме праўлення ССП СССР / А. Александровіч // Звязда. – 1936. – 18 лют. – С. 3 ; Рабочий. – 20 февр. – C. 2.

  Белорусская советская поэзия : доклад на III пленуме правления ССП СССР / А. Александрович // Лит. газ. – 1936. – 16 февр. – С. 3. – (Шифр НББ: 3ОК29378)

  Вечарынка : [верш] / А. Александровіч // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1936. – № 18. – С. 11. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Всенародный поэт / А. Александрович // Лит. газ. – 1936. – 14 апр. – С. 4. – (Шифр НББ: 3ОК29378)

  Дванаццаць песень / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1936. – № 9. – С. 3–13. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Дванаццаць песень : [вершы] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1936. – 13 верас. – С. – 3; Звязда. – 11 верас. – С. 1–2; Камунар Магілёўшчыны. – 11 верас.; Камуніст. – 14 верас. – C. 1–2.

  Дванаццаць песень: (прысвячаецца К. Е. Варашылаву) / А. Александровіч // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1936. – № 18. – С. 4–6. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Дзеці і кніга / А. Александровіч // Звязда. – 1936. – 18 мая. – С. 3; Камунар Магілёўшчыны. – 1936. – 27 мая. – С. 3.

  І я шчаслівы / А. Александровіч // Піянер Беларусі. – 29 верас. – C. 1. – (Шифр НББ: 4Н//492)

  Ліст працоўных Савецкай Беларусі вялікаму Сталіну / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1936. – № 3. – С. 3–16. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  На векі вякоў : [верш] / А. Александровіч // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1936. – № 5. – С. 7. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Не стала Горкага : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1936. – № 6. – С. 24; Работніца і калгасніца Беларусі. – № 13. – С. 9; Звязда. – 20 чэрв. – С. 2; Камунар Магілёўшчыны. – 24 чэрв. – C. 3.

  Ноч у разведцы : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1936. – 28 кастр. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Пісьмо беларускага народа вялікаму Сталіну / А. Александровіч // Бальшавік Беларусі. – 1936. – № 6. – С. 22–34; Полымя рэвалюцыі. – № 7. – С. 3–15; Работніца і калгасніца Беларусі. – № 14. – C. 1–5; Віцеб. пралетарый. – 14 ліп. – C. 1–2; Звязда. – 11 ліп. – С. 1–2; Чырвоная змена. – 11 ліп. – C. 1–3.

  Пісьменнікі Савецкай Беларусі / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1936. – 13 верас. – С. 3; Звязда. – 14 верас. – С. 3; Палес. праўда. – 17 верас. – C. 2.

  Писатели Советской Белоруссии / А. Александрович // Правда. – 1936. – 11 сент. – С. 3. – (Шифр НББ: 4//1150)

  Сталінская Канстытуцыя – акт на вечнае карыстанне шчасцем / А. Александровіч // Піянер Беларусі. – 1936. – 15 снеж. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//492)

  Сустрэча з таварышам Сталіным : [верш] / А. Александровіч // Палес. праўда. – 1 верас. – С. 3; Полымя рэвалюцыі. – 1936. – № 9. – С. 18–19.

  Сцяной грудзей сваіх ахоўвайце Мадрыд : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1936. – № 11. – С. 11; Віцеб. пралетарый. – 7 лістап. – C. 4; Звязда. – 2 лістап. – С. 2.

  Фабрыка смерці / А. Александровіч // Чырвоная змена. – 1936. – 12 ліп. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Хлопчык і певень : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1936. – № 1. – С. 8. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  1937

  Авеяны славаю : [верш] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1937. – 12 снеж. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//1820)

  Адзін прысуд – растрэл : Слова пісьменніка / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 27 студз. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Бальшавіцкае слова / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 5 мая. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Беларусь : [верш] / А. Александровіч, П. Броўка, П. Глебка // Віцеб. пралетарый. – 1937. – 18 крас. – С. 2; Звязда. – 1937. – 16 крас. – С. 3.

  Вясна : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 12 крас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Жніво : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 29 ліп. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Імёны іх будзем у сэрцы насіць : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 15 ліп. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Ліпень : [верш] / А. Александровіч // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1937. – № 13. – С. 3; Звязда. – 1937. – 12 ліп. – С. 4. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  “Ляцелі мужныя…” : [верш] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1937. – 27 мая. – С. 1; Звязда. – 1937. – 23 мая. – С. 1.

  На стадыёне : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 8 снеж. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Нам жыць і жыць! : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 3 ліп. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Ніякай літасці : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1937. – № 1. – С. 26. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Ноч у разведцы : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1937. – № 3. – С. – 3; Полымя рэвалюцыі. – 1937. – № 2. – С. 7–8; Работніца і калгасніца Беларусі. – 1937. – № 4. – С. 3.

  Один приговор – расстрел / А. Александрович // Рабочий. – 1937. – 27 янв. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//620)

  Он смотрит на нас, как живой / А. Александрович // Рабочий. – 1937. – 10 февр. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//620)

  Пад знакам барацьбы і росту / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 23 крас. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Песня савецкай жанчыны : [верш] / А. Александровіч // ЛіМ. – 1937. – 22 лістап. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//334)

  Пісьмо з граніцы : [верш] / А. Александровіч // ЛіМ. – 1937. – 26 лістап. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//334)

  Прамова Александровіча Андрэя : [Сход актыва Менскай арганізацыі КП (б)Б] / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 26 сак. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Прамова тав. Андрэя Александровіча : [на XII надзвычайным Усебеларускім з’ездзе Саветаў] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1937. – 21 лют. – С. 3; Звязда. – 1937. – 18 лют. – С. 2.

  Свой голас я з любоўю панясу : [верш] / А. Александровіч // Віцеб. пралетарый. – 1937. – 25 кастр. – С. 1; Звязда. – 1937. – 23 кастр. – С. 1.

  Сталінская Канстытуцыя : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 16 лістап. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Усіх – да аднаго! : [верш] / А. Александровіч // Звязда. –1937. – 29 студз. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Факт палітычнай важнасці / А. Александровіч // Звязда. – 1937. – 6 лют. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Шлях выгнання : (памяці А. С. Пушкіна) : [верш] / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1937. – № 2. – С. 15–16; Звязда. – 1937. – 10 лют. – С. 1.

  1938

  Адзін прысуд – растрэл!... : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1938. – 11 сак. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Бацька шчаслівай сям’і : нарыс / А. Александровіч // Звязда. – 1938. – 1 мая. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Іскрыцца сонца : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1938. – 6 мая. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Калыханка : [верш] / А. Александровіч // Іскры Ільіча. – 1938. – № 5. – С. 18. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Палярная ноч : паэма-казка / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1938. – № 5. – С. 138–160. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Папанінцы : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1938. – 22 лют. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Песня : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1938. – 23 лют. – С. 4. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Радзіме і правадыру : (вершы і песні аб Сталінскай канстытуцыі) / А. Александровіч // Полымя рэвалюцыі. – 1938. – № 6. – С. 15–26; Віцеб. рабочы. – 1938. – 18 мая. – С. 3; Звязда. – 1938. –12 мая. – С. 3; ЛіМ. – 1938. – 17 мая. – С. 2; Чырвоная змена. – 1938. – 12 мая. – С. 3; 14 мая. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//738)

  Слова ад сэрца : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1938. – 26 чэрв. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  1956

  Беларускія ткачыхі; Магіла салдата : [вершы] / А. Александровіч // Звязда. – 1956. – 3 жн. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Жарт прыроды (з народнага) : [верш] / А. Александровіч // Вожык. – 1956. – № 13. – С. 5. – (Шифр НББ: 3ОК399)

  Ішлі сябры; Гусі; Сонечная поўнач : [вершы] / А. Александровіч // Маладосць. – 1956. – № 11. – С. 3. – (Шифр НББ: 3ОК54)

  Роднаму краю; Леніна простае слова; Перадышка; Аднойчы ў тундры : [вершы] / А. Александровіч // ЛіМ. – 1956. – 12 мая. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//334)

  Рыбак; Хлопчык і певень : [вершы] / А. Александровіч // Работніца і сялянка. – 1956. – № 8. – С. 20. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  1957

  Жывая вада : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1957. – № 11. – С. 93. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  За сталом братэрства; Шукаць, ствараць; Сын народа; Пасля навальніцы; Што корні дуба; Успаміны; Зіма ў Крыме; Каб…; “Бывае так…”; Сэрца : [вершы] / А. Александровіч // Полымя. – 1957. – № 8. – С. 82–85. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Казка пра Пана-Жываглота : [верш] / А. Александровіч // Бярозка. – 1957. – № 5. – С. 25. – (Шифр НББ: 3ОК312)

  Калыханка : [верш] / А. Александровіч // Вяселка. – 1957. – № 6. – С. 14. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  Леніна простае слова : [верш] / А. Александровіч // Мінская праўда. – 1957. – 22 крас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//1877)

  Маці і сястра : [верш] / А. Александровіч // Работніца і сялянка. – 1957. – № 10. – С. 11. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Паводка : [верш] / А. Александровіч // Вяселка. – 1957. – № 2. – С. 6. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  Таполі і сосны; Вечар : [вершы] / А. Александровіч // Беларусь. – 1957. – № 1. – С. 7. – (Шифр НББ: 3ОК242)

  Цвіце таполя : [верш] / А. Александровіч // Полымя. – 1957. – № 7. – С. 3. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  1958

  Гараць агні : [верш] / А. Александровіч // Мінская праўда. – 1958. – 1 студз. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//1877)

  Заўсёды з намі / А. Александровіч // ЛіМ. – 1958. – 29 сак. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//334)

  Навагодняе : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1958. – 1 студз. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  Як цацкі дома зрабіць самаму : [верш] / А. Александровіч // Вясёлка. – 1958. – № 3. – С. 10–11. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  1959

  Дашын карандашык; Двойчы два – чатыры; Сталяр : [вершы] / А. Александровіч // Вясёлка. – 1959. – № 11. – С. 11. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  Леніна простае слова : [верш] / А. Александровіч // Піянер Беларусі – 1959. – 6 лістап. – С. 1. – (Шифр НББ: 4Н//492)

  Наш дзень : [верш] / А. Александровіч // Вясёлка. – 1959. – № 9. – С. 4–5. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  Хай кожны ведае, як Галя абедае : [верш] / А. Александровіч // Вясёлка. – 1959. – № 10. – С. 7. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  Хлопцы-вынаходцы : [верш] / А. Александровіч // Работніца і сялянка. – 1959. – № 9. – С. 22. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Шчупак дапамог; Як яна завецца : [вершы] / А. Александровіч // Вясёлка. – 1959. – № 7. – С. 5. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  1960

  Змей; Скакуха : [вершы] / А. Александровіч // Вясёлка. – 1960. – № 3. – С. 11. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  Наш дзень : [верш] / А. Александровіч // Работніца і сялянка. – 1960. – № 11. – С. 20. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Першамай : [верш] / А. Александровіч // Вясёлка. – 1960. – № 5. – С. 2. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  Працавітая дзяўчына : [верш] / А. Александровіч // Работніца і сялянка. – 1960. – № 3. – С. 22. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Хай кожны ведае, як Галя абедае : [верш] / А. Александровіч // Піянер Беларусі – 1960. – 13 мая. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//492)

  1961

  Галубінае крыло; Летнім ранкам : [вершы] / А. Александровіч // Полымя. – 1961. – № 9. – С. 56–60. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Роднаму краю : [верш] / А. Александровіч // Работніца і сялянка. – 1961. – № 6. – С. 12. – (Шифр НББ: 3ОК1844)

  Я Леніна пяю : [верш] / А. Александровіч // ЛіМ. – 1961. – 21 крас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//334)

  Як гэта здорава… : [верш] / А. Александровіч // Звязда. – 1961. – 14 крас. – С. 2. – (Шифр НББ: 4Н//245)

  1962

  Бабіна лета : [верш] / А. Александровіч // ЛіМ. – 1962. – 18 снеж. – С. 3; Сельская газета. – 1962. – 28 лістап. – С. 4; Полымя. – 1962. – № 12. – С. 17.

  Вершы розных год: Кароткае лета; Мы выйграем бой; На фізкультурным парадзе; Сейбіту песень; Да гудка; У добры час; Пройдзе смык па струнах; У буру; Першы ўраджай; “Прыкрыўшы плечы алай хусткай…”; Унукі; “Кажуць лірыка забыта…”; На тым жыву; Парада; Як я жаніўся / А. Александровіч // Полымя. – 1962. – № 11. – С. 53–60. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Наш дзень : [верш] / А. Александровіч // Піянер Беларусі. – 1962. – 8 чэрв. – С. 3. – (Шифр НББ: 4Н//492)

  Шчырае сэрца песняра / А. Александровіч // ЛіМ. – 1962. – 22 чэрв. – С. 3–4. – (Шифр НББ: 4Н//334)

  1963

  Вершы розных год: Дзе б я не быў; Нараджэнне дня; Не шкадую…; На захад, таварыш!; “Калі чалавек у вялікай бядзе…”; Ноч міне; Падпальшчык вайны; Я помню Мінск; На трактарным у нас; Падкажыце, калі ласка; “Прыйшла яна сёння дадому другой…”; Роздум у святочны вечар; Бярозкі; Шал перад сконам; Вайна вайне / А. Александровіч // Полымя. – 1963. – № 4. – С. 125–132. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Гарачы дзень : [верш] / А. Александровіч // Вясёлка. – 1963. – № 6. – С. 5. – (Шифр НББ: 3ОК606)

  Сэнс жыцця ў працы / А. Александровіч // Полымя. – 1963. – № 5. – С. 132–136. – (Шифр НББ: 3ОК1714)

  Вверх
 • Произведения А. Александровича в стихотворных сборниках из фондов Национальной библиотеки

  1926

  Александровіч, А. Дзвіна ; На мяжы : [вершы] / А. Александровіч // Надзвінне : [першы] літаратурна-мастацкі альманах Полацкай філіі Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк” : зб. – Полацк : Полацкай філіі “Маладняка”, 1926. – С. 44–49; 64–67. – (Шифр НББ: 096/8544 * БА48328)

  1931

  Александровіч, А. [вершы] / А. Александровіч // Юныя калгаснікі : чытанка для другой групы ШКМ : падруч. / П. Пруднік і інш. ; пад рэд. П. Прудніка, А. Саладухі. – Мінск, 1931. – Вып. 2. – C. 10, 35, 46, 50, 65, 100, 139. – (Шифр НББ: БА49999 * БА50000)

  1934

  Александровіч, А. [вершы] / А. Александровіч // Хрэстаматыя па літаратуры / А. Некрашэвіч. – 2-е папраўл. і дапоўн. выд. – Мінск, 1934. – Ч. 1 : для 3-га класа. – С. 66, 76, 87. – (Шифр НББ: БА49213)

  1961

  Александровіч, А. [вершы] / А. Александровіч // Анталогія беларускай паэзіі : у 3 т. / [рэдкал.: П. Броўка і інш. ; рэд.: М. Танк]. – Мінск, 1961. – Т. 2. – С. 41–57. – (Шифр НББ: АР150584 * АР150585 * 1Н//55595(039) * БА72022 * БА72438)

  1976

  Александровіч, А. Сасна : [верш] / А. Александровіч // Люблю будзённы дзень... : вершы беларускіх паэтаў / [уклад. У. Васілевіч ; прадм. А. Бачылы]. – Мінск, 1976. – С. 24–27. – (Шифр НББ: 1Н//236358К(039) * БА146925 * БА147611)

  1982

  Александровіч, А. Я Леніна пяю : [верш] / А. Александровіч // На сцягу і ў сэрцы : вершы беларускіх савецкіх паэтаў : да 60-годдзя ўтварэння СССР / уклад. : Я. Янішчыц, М. Ярош. – Мінск, 1982. – С. 36–37. – (Шифр НББ: 1Н//303387(039) * БА183845 * БА184275)

  1983

  Александровіч, А. Лясная байка : [верш] / А. Александровіч // Вяснянка : вершы, апавяданні, казкі беларускіх пісьменнікаў / уклад. У. Ліпскі ; рэд. савет : Э. Агняцвет і інш. ; аўт. уступ. арт. М. Танк. – Мінск, 1983. – С. 110–111. – (Шифр НББ: 1Н//303678(039) * 1Н//21525(039) * БА185572 * БА186159)

  Александровіч, А. Я Леніна пяю : [верш] / А. Александровіч // Заўсёды з Леніным : творы беларускіх паэтаў / аўт. прадм. і ўклад. К. Камейша. – Мінск, 1983. – С. 5. – (Шифр НББ: 1Н//304088(039) * БА188193 * БА188617)

  1986

  Александровіч, А. Дзе б я ні быў : [верш] / А. Александровіч // Дзень паэзіі, 1965–1984 : выбранае / склад. : Я. Міклашэўскі, В. Спрынчан ; [рэдкал.: М. Танк (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск, 1986. – С. 390–391. – (Шифр НББ: АР518395 * 1Н//371632(039) * БА206762*БА207059)

  Александровіч, А. Люблю : [верш] / А. Александровіч // Дзень міру : вершы беларускіх паэтаў : [для ст. шк. узросту] / уклад. В. Іпатавай ; прадм. М. Танка ; маст. М. Басалыга. – Мінск, 1986. – С. 26. – (Шифр НББ: АР520364 * АР520362 * 1Н//370001(039) * БА208343 * БА208693)

  1987

  Александровіч, А. Зацягнена туманам / А. Александровіч // Веснаход : апавяданні “Маладняка” / уклад. І. Чыгрына. – Мінск, 1987. – С. 35–36. – (Шифр НББ : БА216015 * БА216324 * 1БА93842)

  Александровіч, А. Я Леніна пяю : [верш] / А. Александровіч // Вецер з Волгі : вершы і паэмы беларускіх паэтаў / уклад. У. Мазго ; прадм. У. Гніламёдава. – Мінск, 1987. – С. 17. – (Шифр НББ: 1Н//384135(039) * БА213887 * БА214207)

  1989

  Александровіч, А. Сасна : [вершы] / А. Александровіч // Слова аб роднай прыродзе : пісьменнікі і паэты Беларусі аб прыродзе / склад. С. М. Грабчыкаў. – Выд. 3-е, перапрац. – Мінск , 1989. – C. 46, 129, 177, 385. – (Шифр НББ: БА230339 * БА232405 * БА232406)

  1990

  Александровіч, А. Я Дзвіна : [урыўкі з верша] / А. Александровіч // “Народу свайму ўслугуючы...” : творы беларускіх аўтараў, прысвечаныя Францішку Скарыне / М-ва культуры БССР, Рэпертуар.-рэдкал. па нар. творчасці, Рэсп. навук.-метад. цэнтр культуры ; [рэдкал.: М. Яфімава (уклад.) і інш. ]. – Мінск, 1990. – С. 20–21. – (Шифр НББ: БА234982 * БА234983 * БА236284 * АР550741)

  1992

  Александровіч, А. [вершы] / А. Александровіч // Шляхі : беларус. паэзія 20–30-х гадоў : [зб.] / уклад. Л. Курбека ; прадм. М. Мішчанчука. – Мінск, 1992. – С. 18–29. – (Школьная бібліятэка). – (Шифр НББ: 1БА1266 * 1БА1267 * 1БА23274)

  1993

  Александровіч, А. [вершы] / А. Александровіч // Анталогія беларускай паэзіі : у 3 т. / [рэдкал. : Р. Барадулін і інш. ; уклад. А. Лойка]. – Мінск, 1993. – Т. 2. – C. 207–212. – (Шифр НББ: 1БА5027 * 1БА5028 * 1БА6039 * 1БА6040 * 1БА6041)

  1999

  Александровіч, А. Лясная байка, Пра качак, шчупака і мячык Янука : [вершы] / А. Александровіч // Спадчына : зб. : [для мал. і сярэд. шк. узросту] / [уклад. У. Казбярук]. – Мінск, 1999. – С. 207–208. – (Шифр НББ: 1БА182806 * БА182807)

  2000

  Александровіч, А. [эпіграмы] / А. Александровіч // Анталогія беларускай эпіграмы / уклад. і аўт. прадм. К. Камейша. – Мінск, 2000. – С. 115–118, 119. – (Шифр НББ: 1БА203424 * 1БА203425 * 1БА214284 * 1БА214285)

  2002

  Александровіч, А. Наш дзень : [верш] / А. Александровіч // Вось якія мы : вершы, байкі, казкі, апавяданні беларускіх пісьменнікаў пра дзяцей / уклад. І. Страмок. – Мінск, 2002. – С. 15–18. – (Шифр НББ: 1БА264756 * 1БА264757)

  2005

  Александровіч, А. Адгукніся : [верш] / А. Александровіч // Яна і Я: вершы і песні пра каханне : [зб.] / уклад.: У. Сіўчыкаў, Р. Шастак; маст. А. Кашкурэвіч. – Мінск, 2005. – С. 210. – (Шифр НББ: 1БА421370 * 1БА421371)

  Александровіч, А. Зашчымела сэрца жалем… : [верш] / А. Александровіч // Душа мая тужлівая… : сярэбраныя галасы : вершы і паэмы / уклад. В. Шніпа. – Мінск, 2005. – С. 7–13. – (Шифр НББ: 1БА404730 * 1БА404731 * 1БА406127)

  2009

  Александровіч, А. Змей : [верш] / А. Александровіч // У сям’і расце мужчына : вершы, песні : [для дзяцей] / уклад. М. А. Маляўка. – Мінск, 2009. – С. 5–6. (Шифр НББ: 1Н//166752(039) * 1Н//166753(039))

  2011

  Александровіч, А. На магіле Максіма Багдановіча : [верш] / А. Александровіч // Максім Багдановіч. Пясняр чыстае красы : успаміны, артыкулы, прысвячэнні / [уклад. Т. Шэляговіч]. – Мінск, 2011. – С. 247–248. – (Шифр НББ: 1Н//312728(039) * 1Н//312729(039) * 1Н//320642(039) * 1Н//380301(039))

  2012

  Александровіч, А. На ўсё жыццё / А. Александровіч // Янка Купала. “Мне сняцца сны аб Беларусі…”: успаміны, эсэ, артыкулы, дакументы / [уклад. Г. Шаблінскай]. – Мінск, 2012. – С. 216–221. – (Шифр НББ: 1Н//360930(039) * 1Н//360931(039) * 1Н//382371(039))

  2017

  Александровіч, А. [вершы] / А. Александровіч // Паэзія першай паловы XX стагоддзя : міжваенны перыяд / [уклад. і камент. А. Шамякінай] ; навук. рэд. Я. Гарадніцкі. – Мінск, 2017. – Т. 15. – С. 3–24. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры). – (Шифр НББ: 1Н//646606(039) * 1Н//646607(039) * 1Н//687819(039))

  2018

  Александровіч, А. Раніца : [верш] / А. Александровіч // Святло Айчыны : зб. вершаў пра Беларусь / [уклад. В. Шніпа і інш.]. – Мінск, 2018. – С. 13. – (Шифр НББ: 1Н//721914(039) * 1Н//721916(039))

  Уверх

Андрей Александрович - переводчик

Андрей Александрович был талантливым переводчиком с русского, украинского, литовского, еврейского языков. Раздел включает книги из фондов Национальной библиотеки Беларуси с некоторыми переводами писателя. Среди них рассказ В. Короленко «Куплены хлопчык», стихи И. Харика, книга «Жыццё і прыгоды Максіма Горкага» по рассказам писателя, а также поэма А. Пушкина «Руслан і Людміла», вышедшая отдельным изданием под редакцией Я. Купалы.


Автографы Андрея Александровича
в фондах Национальной библиотеки Беларуси


В Национальной библиотеке хранятся книги А. Александровича, в которых писатель оставил свои автографы. Два из них адресованы «товарищу Сутырину».

Владимир Андреевич Сутырин (1902–1985) – советский писатель, сценарист, кинодраматург, литературный критик, с 1928 по 1932 г. работавший в должности генерального секретаря Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей (ВАПП). Поэтому закономерно, что А. Александрович, будучи членом данного объединения в рамках его белорусской секции (БелАПП) и представителем пролетарского направления в литературе конца 1920-х гг., общался с В. Сутыриным. Автографы датированы 24.07.1930 г. и размещены в изданиях «Цені на сонцы» (1930) и «Паэма імя вызвалення» (1930) со следующим текстом:


“Тав. Сутырыну поэму дзесяцігодзьдзя росквіту беларускай пролетарскай літаратуры.
Анд. Александровіч
24.VII.30
Менск”.

Книги были подписаны автором в один день и, очевидно, подарены В. Сутырину. В Национальную библиотеку оба издания, согласно штампам, попали из Института литературы им. М. Горького (Москва).

Следующие два автографа А. Александровича найдены в разных экземплярах одинаковых переизданий детской поэмы «Шчаслівая дарога» (1958). Один из автографов адресован С. Граховскому и датирован 1959 г. Известно, что писатели много лет дружили, посещали друг друга, уже в более зрелом возрасте часто гуляли по тихим аллеям Ботанического сада, вспоминая годы молодости и больших надежд. Книга попала в наши фонды из библиотеки С. Граховского.

Второй автограф из книги «Шчаслівая дарога» оставлен немного позже: 21.08.1961 г. издание было подарено А. Александровичем библиотеке Союза писателей.


Кузнец новой жизни.
Литература об Андрее Александровиче


Яго заўсёды цягнула да людзей, яму заўсёды хацелася быць у таварыскім асяроддзі сваіх чытачоў, сваіх сяброў па пяру, быць у гушчы кіпучага і шматграннага нашага жыцця.

Алесь Звонак


В разделе предлагается библиографический список изданий из фондов Национальной библиотеки Беларуси, который поможет исследователям более полно познакомиться с творчеством Андрея Александровича – поэта, публициста, детского писателя, переводчика, литературного критика и драматурга.

Интерес вызывают воспоминания о поэте его друзей-писателей: Миколы Хведаровича, Алеся Звонака, Станислава Шушкевича, Сергея Граховского. Различные грани творчества Андрея Александровича раскрывают критические статьи Михаила Лынькова, Алеся Кучера, Эсфири Гуревич и других.

В разделе представлен список статей из журналов и газет. Среди них много публикаций, написанных в период 1930-х–1960-х гг. современниками Андрея Александровича: Заиром Азгуром, Зинаидой Бандариной, Платоном Головачом, Николаем Олехновичем, Яковом Бронштейном, Лукашем Бенде. Заинтересуют рецензии на театральную постановку «Напор» по одноименной пьесе Андрея Александровича, состоявшейся в БДТ-2 (Витебск). Представлены современные публикации о писателе, которые с разрешения авторов оцифрованы и доступны читателям в полном объеме: это статьи Виктора Жибуля и Анны Северинец.Фотогалерея Андрея Александровича

Раздел ярко отражает жизнь и творческий путь поэта, писателя, публициста и переводчика Андрея Александровича. Фотогалерею автора составляют фотографии, изображения документов, переписки, рукописей, личных вещей писателя, хранящиеся в фондах Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства (ф. 97, оп. 1, ед. хр. 140; 1910–1963), Государственного музея истории белорусской литературы. Исследователям предоставляется возможность скачивать документы с целью их дальнейшего использования со ссылкой на хранителей документов.

Подробнее со всеми предметами можно ознакомиться, обратившись непосредственно в указанные организации.


Из архива Олега Александровича

В разделе представлены материалы из личного архива внука писателя – Олега Александровича, который сейчас живет в Польше. После создания виртуального раздела к 115-летию Андрея Александровича на интернет-портале сотрудники библиотеки наладили связь с Олегом Радославовичем и с его разрешения добавили в проект ряд ценных документов. Он искренне благодарил за память о своем дедушке и отмечал, что наконец появился профессиональный интерес к его жизни и творчеству. Для Олега Радославовича очень важно, чтобы наследие Андрея Ивановича Александровича стало доступным для ученых, исследователей, читателей библиотеки и чтобы имя поэта не забылось.

В разделе размещены машинописные материалы с рукописными правками самого писателя, а также полные тексты его произведений, среди которых лагерное наследие: машинопись пьесы «Под небом отчизны» (1945) и ценная рукопись – стихи из ГУЛАГовской тетради (1938–1946), ранее полностью не публиковавшиеся. Пользователи могут ознакомиться с письмами писателя и его сына Радослава. Особое внимание обращаем на ряд очень атмосферных семейных фотографий Андрея Александровича, его родных и потомков.

Из литературного наследия

Александровіч, А. Рукапісная кніжачка вершаў з ГУЛАГаўскага сшытка / А. Александровіч. – 1938–1946.
Александрович, А. Под небом отчизны : пьеса в 4 действиях, 6 картинах : [машинопись] / А. Александрович. – 1945.
Для лагерного театра.
Александрович, А. Наш день : [вірші] / А. Александрович ; пер. з білорус. мовы Г. Бойка. – Киïв: Дитвидав, 1961. – 28 с.
Библиотекарям