ГлавнаяБиблиотекарямBELMARCBELMARC/AUTHORITIESВведениеСтандарты и другие документы, связанные с форматом

Стандарты и другие документы, связанные с форматом

СТБ ГОСТ 7.76-2004 (ГОСТ 7.76-96, IDT). Камплектаванне фонду дакументаў. Бібліяграфаванне. Каталагізацыя. Тэрміны і азначэнні = Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения. – Уведзены 2005.03.01. – Мінск : Дзяржстандарт : Беларускі дзяржаўны інстытут стандартызацыі і сертыфікацыі, [2004]. – III, 47 с., уключ. вокладку. – (Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе).

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. – Введен 01.07.2001. – Минск, 2000. – 8 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ 7.1-2003. Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні і правілы састаўлення = Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Узамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; Уведзены 1.11.2004. – Мінск : Дзяржстандарт Рэспублікі Беларусь, 2011. – 48 с.

СТБ 7.74-2002. Інфармацыйна-пошукавыя мовы. Тэрміны і азначэнні = Информационно-поисковые языки. Термины и определения. – Упершыню ; Уведзены 01.07.2003. – Мінск : Дзяржстандарт Рэспублікі Беларусь, [2002]. – 25 с. – (Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе).

ГОСТ 7.74-96. Информационно-поисковые языки. Термины и определения : – Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997. – 33 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ 7.90-2007. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования = Універсальная дзесятковая класіфікацыя. Структура, правілы вядзення і індэксавання. – Впервые ; Введен 01.11.2008. – Минск : Госстандарт Республики Беларусь : БелГИСС, 2008. – ІІІ, 22 с., включ. обложку : табл. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) (Государственный стандарт Республики Беларусь).

ГОСТ 7.77-98. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. – Впервые ; Введен 01.08.1999. – Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999. – 7 с., включ. обл. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ 7.25-2001. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления = Тэзаўрус інфармацыйна-пошукавы аднамоўны. Правілы распрацоўкі, структура, састаў і форма прадстаўлення. – Взамен ГОСТ 7.25-80 ; Введен 01.04.07. – Минск : Госстандарт Республики Беларусь : БелГИСС, 2006. – II, 13 с. : табл. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный стандарт).

ГОСТ 7.24-2007. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению = Тэзаўрус інформацыйна-пошукавы мнагамоўны. Састаў, структура і асноўныя патрабаванні да пабудовы. – Взамен ГОСТ 7.24-90 ; Введ. 01.11.2008. – Минск : Госстандарт Республики Беларусь, 2008. – III, 7 с. : табл. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) (Государственный стандарт Республики Беларусь).

СТБ 7.73-2002. Пошук і распаўсюджванне інфармацыі. Тэрміны і азначэнні = Поиск и распространение информации. Термины и определения. – Упершыню ; Уведзены 01.07.2003. – Мінск : Дзяржстандарт Рэспублікі Беларусь, [2002]. – IV, 10 с. – (Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе) (Дзяржаўны стандарт Рэспублікі Беларусь).

ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации. – Взамен ГОСТ 7.59-90 ; Введен 01.01.2004. – Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2003. – II, 5, [1] с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85). Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию. – Впервые ; Введен 01.01.1993. – Москва : Издательство стандартов, 1992. – 14 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ 7.78-99. Издания. Вспомогательные указатели. – Введен 01.07.2000. – Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, [2000]. – 13 с., включ. обложку. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный стандарт).

СТБ 7.12-2001. Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы = Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на белорусском языке. Общие требования и правила. – Узамен СТБ 7.12-95 ; Уведзены 01.07.2002. – Мінск : Дзяржстандарт Рэспублікі Беларусь : БелДІСС, [2002]. – 19 с., уключ. вокладку. – (Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе) (Дзяржаўны стандарт Рэспублікі Беларусь).

ГОСТ 7.11-2004 (ИСO 832-94). Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках = Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на замежных еўрапейскіх мовах. – Минск : Госстандарт Республики Беларусь : БелГИСС, 2005. – III, 83 с., включая обложку : табл. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу = Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе) (Межгосударственный стандарт).

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке: Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77 ; Введен 01.07.95. – Москва : Изд-во стандартов, 1995. – 18 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ 7.14-98 (ИСO 2709-96). Формат для обмена информацией. Структура записи – Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999. – 8 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
ISO 2709:2008. Information and documentation – Format for information exchange / International organization for standardization. – Замест ISO 2709:1996. – 7 c.

ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95). Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом = Правілы транслітэрацыі кірылаўскага пісьма лацінскім алфавітам. – Введен 22.08.2002 ; Взамен ГОСТ 16876-71. – Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации : БелГИСС, [2002]. – III, 19 с., включ. обложку. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный стандарт).

ОКРБ 017-99. Страны мира = Краіны свету. – Минск : Госстандарт Республики Беларусь : БелГИСС, 1999. – III, 30, [3] с. : табл. – (Общегосударственный классификатор Республики Беларусь).

ГОСТ 7.75-97 (ИСО 639-88). Коды наименований языков. – Введен 1999.01.01. – Минск : Госстандарт Республики Беларусь, 1998. – 39 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ ИСО 8601-2001. Представление дат и времени. Общие требования = Прадстаўленне дат і часу. Агульныя патрабаванні. – Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации : БелГИСС, [2002]. – II, 17 с., включ. обложку. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный стандарт).
ISO 8601-2004. Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times / International Organization for Standardization.

ISO 15511-2011. Information and documentation. International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) = [Информация и документация. Международный стандартный идентификатор для библиотек и связанных с ними организаций (ISIL)].

ISO 21047-2009. Information and documentation. International Standard Text Code (ISTC) = [Информация и документация. Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC)].

ISO 15707-2001. Information and documentation. International Standard Musical Work Code (ISWC) = [Информация и документация. Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC)].

ISO 15706-1:2002. Information and documentation. International Standard Audiovisual Number (ISAN). Part 1: Audiovisual work identifier = [Информация и документация. Международный стандартный аудиовизуальный номер (ISAN). Часть 1. Аудиовизуальный идентификатор работ].

ISO 15706-1:2002. Information and documentation. International Standard Audiovisual Number (ISAN). Part 1: Audiovisual work identifier. Amendment 1: 2008. Alternate encodings and editorial changes = [Информация и документация. Международный стандартный аудиовизуальный номер(ISAN). Часть 1. Аудиовизуальный идентификатор работ. Изменение № 1: 2008. Измененные коды и редакционные изменения].

ISO 15706-2:2007. Information and documentation. International Standard Audiovisual Number (ISAN). Part 2: Version identifier = [Информация и документация. Международный стандартный аудиовизуальный номер (ISAN). Часть 2. Идентификатор версии]. ISO 3901-2001. Information and documentation. International Standard Recording Code (ISRC) = [Информация и документация. Международный стандартный код звукозаписи (ISRC)].

Белорусский коммуникативный формат представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси. – 2-я редакция. – Минск, [2012]. – Режим доступа: /content/bibliotekaryam/belmarc/  

Декларация о международных принципах каталогизации = Statement of International Cataloguing Principles [Электронный ресурс] / ИФЛА. – Режим доступа: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ru.pdf, свободный. – Проект, свободный. – Проект, одобренный 1-й Конференцией экспертов по Международным правилам каталогизации ИФЛА (Франкфурт, Германия, 2003).

Российские правила каталогизации = Russian cataloguing rules : [в 2 ч. / Н. Н. Каспарова (руководитель) и др.] ; Российская библиотечная ассоциация, Межрегиональный комитет по каталогизации, Российская государственная библиотека. – Москва : Пашков дом, 2008. – ISBN 978-5-7510-0439-2.
Ч. 1 : Основные положения и правила. – 242, [1] с.

Российский коммуникативный формат представления библиографических записей в машиночитаемой форме (российская версия UNIMARC) [Электронный ресурс] / Министерство культуры Российской Федерации, Российская библиотечная ассоциация, Национальная служба развития системы форматов RUSMARC. – 2-я редакция. – Электронные данные. – 2006 – . – Режим доступа: http://www.rusmarc.ru/rusmarc/format.html, свободный. – Заглавие с экрана.

Российский коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме (российская версия UNIMARC/Authorities) [Электронный ресурс] / Министерство культуры Российской Федерации, Российская библиотечная ассоциация, Национальная служба развития системы форматов RUSMARC. – Электронные данные. – 1998 – . – Режим доступа: http://www.rusmarc.ru/auth/index.html, свободный. – Заглавие с экрана.

Функциональные требования к библиографическим записям : окончательный отчет / Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная библиотека, Рабочая группа ИФЛА по Функциональным требованиям к библиографическим записям ; [научные редакторы: Т. А. Бахтурина, Н. Н. Каспарова, Н. Ю. Кулыгина] ; перевод с английского [В. В. Арефьев]. – Стереотипное переиздание. – Москва : Пашков дом , 2010. – 165, [1] с. ил., табл. – Переведено с: Functional requirements for bibliographic records. – München : K. G. Saur, 1998. – (IFLA Series on bibliographic control ; Vol. 19).

Функциональные требования к авторитетным данным : концептуальная модель : заключительный отчет, декабрь 2008 / Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, Российская библиотечная ассоциация ; под редакцией Гленна Е. Паттона ; перевод с английского О. А. Лавреновой. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2011. – 115 с. – Переведено с: Functional requirements of authority data : a conceptual model : final report, December 2008 / edited by Glenn E. Patton ; IFLA Working Group on Functional. – München : K. G. Saur, 2009. – (IFLA Series on bibliographic control ; Vol. 34).

Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) – A Conceptual Model / редакторы: Marcia Lei Zeng, Maja Žumer & Athena Salaba. – Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011. – (IFLA Series on bibliographic control ; Vol. 43).

Guidelines for Authority Records and References (GARE) / IFLA. – 2nd edition / revised by the Working Group on GARE Revision. – München : K. G. Saur, 2001. – XII, 46 p. – (UBCIM publications ; Vol. 23).

Guidelines for subject authority and reference entries (GSARE) / IFLA. – München ; New Providence ; London ; Paris : K. G. Saur, 1993. – 62 p.

Mandatory data elements for internationally shared resource authority records : report of the IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN. – Frankfurt am Main, 1998.

UNIMARC MANUAL: Authorities Format / edited by Mirna Willer. – 3rd., revised and enlarged ed. – München : K. G. Saur, 2009. – 309 p. – (IFLA Series on Bibliographic Control ; Vol. 38).

Дополнения (Updates), использованные при составлении 2-й редакции национального белорусского формата BELMARC/Authorities:

  • A033-2012
  • A101 Update-2012
  • A Control Subfields $4-2012
  • A Control Subfields $5-2012
  • A6 Subject Analysis Block-2012

UNIMARC MANUAL: Bibliographic Format / edited by Alan Hopkinson. – 3rd ed. – München : K. G. Saur, 2008. – 760 p. – (IFLA Series on Bibliographic Control ; Vol. 36).

111